Anslagstavla

Anslagstavla

Detta är Tingsryds kommuns officiella anslagstavla som från 1 januari 2018 ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

När ett justerat protokoll har anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning. Endast kommunmedlemmar, personer som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen, eller är taxerade till kommunalskatt där, kan göra denna typ av överklagande.

Överklagan måste göras skriftligt och du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet måste lämnas in skriftligen till förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att Tingsryds kommun via sin anslagstavla meddelat att ett protokoll över beslutet justerats. Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen. Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.

På Riksdagens webbplats kan du läsa om hur en laglighetsprövning går till. Det finns beskrivet i 13 kapitlet i kommunallagen.

Kommunfullmäktige

Nästkommande sammanträde för kommunfullmäktige är den 15 februari 2021.

Handlingar läggs ut på kommunens hemsida inför sammanträdet.

Plats: Återkommer om plats. Visas via webb-tv

Tid: Återkommer om tid.

Tingsryds kommun vädjar till allmänheten att följa sammanträdet via webb-tv, då den pågående pandemin inte gör det möjligt att hålla en samling med många deltagare.

Kungörelse

Nybyggnad av mast för allmänna mobilnätet på fastigheten Urshult 1:52
(ny placering)

Beslutsinstans: Miljö- och byggnadsnämnden

Anslaget publicerades: 2021-01-11
Anslaget tas ner: 2021-02-08
Länk till handlingar och för mer information: finns här

Samråd för Detaljplan för del av Tåget 1:2 

Beslutsinstans: Teknik- och utvecklingsutskottet

Anslaget publicerades: 2021-11-15
Anslaget tas ner: 2021-02-18
Länk till handlingar och mer information: Detaljplan

Anslag

Vård- och omsorgsnämndens individutskott
Beslutsinstans: Vård- och omsorgsnämndens individutskott
Sammanträdesdatum: 2021-01-14
Anslaget publicerades: 2020-01-14
Anslaget tas ner: 2021-02-05
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Anslag

Individnämnden
Beslutsinstans: Individnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-11
Anslaget publicerades: 2020-01-12
Anslaget tas ner: 2021-02-03
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Anslag

Kommunstyrelsens arbete- och lärandeutskott
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbete- och lärandeutskott
Sammanträdesdatum: 2020-12-17
Anslaget publicerades: 2020-12-22
Anslaget tas ner: 2021-01-18
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Protokoll

Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg
Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg
Sammanträdesdatum: 2020-12-15
Anslaget publicerades: 2020-12-21
Anslaget tas ner: 2021-01-18
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Växjö kommun

Anslag

Kommunstyrelsens arbete- och lärandeutskott 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbete- och lärandeutskott
Sammanträdesdatum: 2020-12-17
Anslaget publicerades: 2020-12-17
Anslaget tas ner: 2021-01-17
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen i Tingsryds kommun

Anslag