Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Avgift

Du betalar en fast avgift för den plats ditt barn har inom förskoleverksamheten. Eftersom du abonnerar på denna plats betalar du även om barnet är tillfälligt borta (undantag - se under avdrag). Du debiteras tolv månader/år och räkning skickas en gång per månad.

Ändrad inkomst

Vid förändring av inkomstförhållandena i hushållet ska ny inkomstuppgift lämnas omgående. Ny inkomstuppgift kommer att begäras in årligen under februari-mars månad.
Du anger ändrad inkomst genom att logga in i Hypernet och ändra.

Avdrag

Då barnet är sjukt mer än 14 kalenderdagar i följd, medges avdrag efter ansökan till rektorsexp. Läkarintyg eller intyg från distriktssköterska skall uppvisas.

Regeringen har från och med 2020-03-13 upphävt kravet på läkarintyg. Beslutet gäller tills vidare.
Av denna anledning kommer läkarintyg/intyg från distriktssköterska (som normalt är en förutsättning för att en avgiftsreducering ska beviljas) under samma period, ersättas av ett intyg om frånvaro pga. sjukdom. Det är rektor som intygar sjukfrånvaron. Sjukperioden skall vara minst 14 kalenderdagar i följd och avgiftsreducering beviljas med maximalt 50 % av ordinarie avgift. För att söka avgiftsreducering tar du kontakt med din rektor.

Avstängning från förskoleverksamheten kan ske om inte avgiften inbetalas enligt anvisning.

Taxa för förskoleverksamheten

I Tingsryds kommun tillämpas maxtaxa för barnomsorgen.

Barn 1: 3 % av bruttoinkomsten, högst 1 425 kr/mån
Barn 2: 2 % av bruttoinkomsten, högst 950 kr/mån
Barn 3: 1 % av bruttoinkomsten, högst 475 kr/mån

Antal barn i familjen sammanräknas oavsett vilken verksamhet de tillhör. Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet.

Den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-12-21