Kvalitet och utveckling

Kvalitet och utveckling

För att en verksamhet skall hålla en hög kvalitet krävs en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av kvalitén kopplat till ett utvecklingsarbete med åtgärder grundade på en analys av resultaten.

Undersökning

Bildningsförvaltningen genomför varje år en undersökning bland barn i förskolan, fritidshemmet, elever i skolår 1-4, 5 och 8 i grundskolan och elever i årskurs 2 i Tingsryds kommunala gymnasieskola.

Föräldraenkäten beskriver vad föräldrar till skolbarn och förskolebarn tycker om Tingsryds kommuns verksamhet. Enkäten har besvarats av föräldrar med barn i förskola, grundskola, fritidshem.

Enkäten innehåller huvudsakligen frågor om nöjdhet, delaktighet och trygghet.
Svaren ligger sedan till grund för hur skolorna och personalen ska arbeta under året.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-09