Tilläggsbelopp

Ansökan tilläggsbelopp

Tilläggsbeloppet ska enlig Skollagen 2010:800 kunna ansökas för barn/elev som har omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet kan endast beviljas för enskilt barn/elev som är folkbokfört i Tingsryds kommun och skall avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen.

Läs och fyll i nedan blanketter för att göra en ansökan och skicka till:

Bildningsförvaltningen
Box 88
362 22 Tingsryd

 

Sidansvarig: Chef för Barn och Elevhälsan
Senast uppdaterad: 2018-08-30