Barnens bästa

Barnens bästa

Tingsryds kommun satsar på förebyggande och tidiga insatser för barn i förskolan.

Teamet Barnens bästa är en del av den centrala barn- och elevhälsan i Tingsryd och består av en socionom, en behandlingspedagog samt en specialpedagog.

Övergripande mål för verksamheten är att vid behov erbjuda stöd till barn och föräldrar i ett tidigt skede samt skapa en förbättrad samverkan mellan professionerna runt familjerna.

En del i uppdraget är att arbeta förebyggande, främjande och konsultativt mot barnen i förskoleålder genom att exempelvis:

  • Erbjuda lättillgängligt stöd för vårdnadshavare
  • Vara ett komplement till förskolans egna resurser
  • Erbjuda generellt stöd genom föräldrautbildningen ABC (alla barn i centrum) och Trygghetscirkeln

Kontakten med oss i teamet är frivillig och det sker ingen registrering. Vi har tystnadsplikt men om vi upplever oro för ett barn gäller samma anmälningsskyldighet som för övrig personal i förskolan.

Kontaktuppgifter samordnare:

Agneta Sjögren Carlberg
Telefon: 0477-444 11
Mobil: 072-889 21 53
E-post: barnensbasta@tingsryd.se

Välkomna att kontakta oss!

Agneta Sjögren Carlberg Förskollärare & Specialpedagog

Josefine Lindman vik. Behandlingspedagog

Sidansvarig: Chef för barn- och elevhälsan

Senast uppdaterad: 2021-09-10