Grundskola 6-16 år

Grundskola 6-16 år

I Tingsryds kommun värderas kunskap högt i alla ämnen och i alla verksamheter. Alla ska uppleva att de har inflytande och kan ta ansvar över sin situation. Faktakunskaper kompletteras med livskunskap, kunskap om relationer och om vad som är rätt och fel i en strävan att utveckla barnens och elevernas sociala och moraliska kompetens.

Individens utveckling skall främjas genom fungerande individuella utvecklingsplaner och varje elev skall få de förutsättningar som krävs för att kunna gå vidare i sitt lärande.

Skolan skall erbjuda trygga och välkomnande lärandemiljöer, där alla möts med respekt och ges goda möjligheter att utvecklas socialt och emotionellt.

Här råder nolltolerans mot mobbning, våld, kränkande behandling och droger. För alla barn är det mycket viktigt att behärska färdigheterna läsa, skriva och räkna. Detta är grunden för ett fortsatt lärande och skall prioriteras i de tidiga åren.

Tingsryds kommuns grundskolor har egna upptagningsområden för eleverna. Du har rätt att välja en annan grundskola än den som kommunen hänvisar till.

Jämför grundskolor

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom grundskolan som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Länk till SKR:s öppna jämförelser

På Skolverkets hemsida kan du bland annat jämföra antal elever, lärartäthet och meritvärde.

Länk till Skolverkets Välja skola.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-03-23