Elevdatorer

Elevdatorer

Tingsryds kommun erbjuder elever på Dackeskolan årskurs 7-9 att disponera en personlig dator (Chromebook) under den tid de är elev på skolan.

Äganderätt

Datorn ägs av Tingsryds kommun. Eleven/vårdnadshavaren får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta
eller på annat sätt överlåta eller förfoga över datorn så att äganderätten för Tingsryds kommun
riskeras.

Användning och handhavande

Elev och vårdnadshavare ansvarar för att datorn används på ett ansvarsfullt sätt. Svensk lagstiftning och läroplanens värdegrund ligger till grund för användandet. Detta innebär att alla ska respektera människors lika värde, använda ett vårdat språk samt värna om såväl sin egen som andras integritet. Personangrepp är aldrig tillåtet. Du får inte besöka webbsidor med stötande eller kränkande innehåll eller spara bilder eller text som kan uppfattas som stötande eller kränkande, om detta inte är överenskommet med en lärare som en del av undervisningen.

Vid lån av en personlig dator följer ansvar för skötsel, förvaring och transport. Datorn ska alltid handhas så att den inte skadas eller försvinner. Det är viktigt att datorn förvaras säkert, i och utanför skolan. Det är t.ex. inte tillåtet att lämna datorn obevakad på platser där det finns risk för att den kan bli stulen. Dagtid kan datorn förvaras i elevens skåp, vilket ska vara låst enligt skolans anvisningar, men den skall alltid tas med hem efter skoldagens slut. När datorn transporteras i eller utanför skolan ska det göras på ett så säkert sätt som möjligt och det medföljande skyddet måste alltid användas.

Program och annat innehåll för privat bruk får finnas på elevens dator så länge innehållet är i enlighet med regler för användning och handhavande enligt detta avtal. Kostnaden för obligatoriska programvaror ansvarar skolan för. Vilka program som är obligatoriska avgörs av skolan.

Det är inte tillåtet att manipulera datorns operativsystem eller hårdvara. Det är ej heller tillåtet att installera andra operativsystem på datorn än det som fanns med vid leverans.

Eleven ansvarar själv för det som lagras i datorn. Skolan ersätter inte program, filer eller annat material som lagrats i datorn exempelvis om hårddisken måste bytas eller omformateras. Eleven ansvarar för att säkerhetskopiera sina filer på lämpligt sätt.

Vid bruk av Internet ska alla former av upphovsrätt beaktas. Det innebär att det inte är fritt att hämta
och använda text, bild-, film- eller ljudmaterial från nätet. Det är inte heller tillåtet att sprida
personuppgifter om någon och/eller publicera bild/ljudmaterial på någon utan godkännande från
vederbörande. Ingen känslig information, d v s sådant som kan medföra kränkning av eller skada för
enskild person, får behandlas via e-post eller i forum, chatt eller sociala medier.

Eleven ansvarar för att skydda sina lösenord och inte lämna ut dessa till någon annan. Eleven har
också ett personligt ansvar för innehållet i och användandet av sina konton.

Vid misstanke om överträdelse av dessa regler beslutar rektor i samråd med ansvarig på ITavdelningen
hur ärendet ska hanteras, exempelvis avstängning från IT-miljön eller annan disciplinär
åtgärd.
Misstanke om brott mot gällande lagar leder till polisanmälan och eventuellt efterföljande straff och
skadeståndsansvar för eleven. I samband med polisutredning kan innehållet i personliga konton och
e-post komma att kontrolleras och läsas. Vårdnadshavare kan bli skadeståndsskyldiga för skador som
eleven orsakar genom brott.

Låneperiod

Detta avtal gäller från det att eleven fått tillgång till datorn till dess att avtalet upphör.
Avtalet upphör att gälla när eleven har avslutat sina studier på skolan.
Avtalet är bindande under hela låneperioden, om uppsägning enligt nedan inte sker.

Skolan får säga upp avtalet i följande fall:

  • om eleven bryter mot bestämmelser enligt detta avtal
  • om eleven slutar eller gör studieuppehåll på den aktuella skolan

Elev/vårdnadshavare har rätt att när som helst säga upp avtalet.
När avtalet upphör ansvarar eleven/vårdnadshavaren för att lämna tillbaka datorn. Återlämnande
skall ske inom en vecka från avtalets upphörande om inget annat anges. Återlämnandet ska göras på
elevens bekostnad, t.ex. om fraktkostnad uppkommer. Sker inte återlämnandet kommer datorns
värde att faktureras enligt kommunens rutiner.
Datorn ska vid återlämnandet vara i samma skick som vid leverans, bortsett från normalt slitage eller
skada som täcks av garanti.

Sidansvarig: Rektor Dackeskolan 7-9

Senast uppdaterad: 2021-09-09