Elevdatorer

Elevdatorer

Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds Kommun har kommit överens med oss på Dackeskolan att låna ut datorer till alla elever på Dackeskolans högstadium. Vi gör det för att ge era barn tillgång till moderna läromedel och aktuell kunskap. Vi kommer också att använda nya sätt att undervisa och hålla kontakten med våra elever. Datorerna är ett läromedel. De kan ersätta vissa böcker, men inte alla. De kan ge möjlighet till nya undervisningsmetoder, men de kan inte ersätta läraren. Eleverna skall ha god tillgång till behöriga lärare samt läromedel av hög kvalitet. Det skall inte påverkas av datortillgången. Vi vet att datorerna kommer att betyda ett lyft för kunskapsnivån hos Dackeskolans elever.

Regler och avtalsvillkor för datoranvändning

  • Skolan äger rätt att när som helst häva lånet av elevdator
  • Eleven har möjlighet att använda datorn för privat bruk och därmed också utanför skolan
  • Elev eller målsman svarar för de kostnader som uppstår vid förlust eller skador på datorn, programvaran och den tillhörande utrustningen, som inte omfattas av maskingarantier eller försäkringar
  • Otillåten kopiering av programvara eller användning av otillåten programvara/upphovsrättskyddat material kan medföra ett personligt ansvar gentemot licensgivare/upphovsman.
  • Användning av datorn får inte strida mot gällande lagstiftning, vedertagna demokratiska värden, god sed och goda etiska normer. Informationen ska följa Tingsryds Kommuns informationssäkerhetspolicy.

 

Sidansvarig: Rektor Dackeskolan 7-9
Senast uppdaterad: 2018-02-08