Trivselregler

Lampelunds trivselregler

Lampelunds trivselregler

Trivselregler
• Jag är så mot andra som jag vill att de ska vara mot mig.
• Jag visar hänsyn till andra när vi arbetar och leker.
• Jag försöker att bemöta alla på ett trevligt sätt.
• Jag är rädd om mina och andras saker.
• Jag lyssnar på vad vuxna säger till mig.

Ordningsregler
• Jag kommer i tid till skolan och går in i tid efter rast.
• Jag är på skolans område på raster och på fritidstid.
• Jag hjälper till att hålla ordning i skolan och på fritids och är rädd om lokaler och materiel.
• Jag går inomhus. Vill jag springa gör jag det utomhus.
• Mobil och MP3-spelare använder jag endast efter avslutad skol/fritidsdag.
• Jag cyklar till skolan/fritids endast tillsammans med en vuxen.

Så här gör vi om regler inte följs:
• Vid upprepade brister i uppförande och språk kontaktas förälder.
• Störande mobil och MP3-spelare tas i beslag och återlämnas när man går hem.
• Vid avsiktlig förstörelse får skadan ersättas.

Så här gör vi vid oacceptabla situationer:
• Vuxen som sett det inträffade eller elevens klasslärare/fritidspersonal samtalar med eleven.
• Klasslärare/fritidspersonal kontaktar förälder.
• Rektorn kontaktar elev/förälder.
• Rektor fattar beslut om EVK (elevvårdskonferens).

 

Sidansvarig: Rektor Dackeskolan F-6
Senast uppdaterad: 2018-02-08