Elevmedverkan

Elevmedverkan

Skollagen och Arbetsmiljölagen pekar på vikten med elevmedverkan. Man har reglerat denna och bl.a. angett att man från åk 7 skall ha elevskyddsombud. För lägre åldrar, F-klass till åk 6, skall medverkan ske efter elevernas förutsättningar. Rektor har här en grannlaga uppgift att få denna medverkan att fungera i praktiken.

Elevråd

Varje klass har två elevrådsrepresentanter på Trojaskolan. Elevrådet träffas stadievis två gånger per termin. Ordförande och sekreterare är de två representanterna från klass 6.

Rektor och kurator är sammankallande och ansvarar för att ta upp olika övergripande frågor i rådet. Exempel på skolövergripande frågor kan vara organisationsfrågor, likabehandlingsplan eller elevhälsofrågor.

Elevrådsrepresentanternas ansvar är att ta med sig frågor från klassråden. Arbetsmiljöfrågor kan tas upp av såväl rektor som via klassråden.

Är det arbetsmiljöfrågor som ej kan åtgärdas direkt i elevrådet, lyfts dessa vidare upp i skolans skyddskommitté.

Klassråd

Inför varje elevrådsmöte på Trojaskolan, har alla klasser på skolan klassråd. Där diskuterar man dels frågor som skickats ut från elevråd, dels har man här möjligheter att lyfta frågor och åsikter som förs in på elevrådets dagordning för nästa möte.

I klassrådet lyfts arbetsmiljöfrågor upp och kan därmed föras vidare till elevrådet.

Klassombud

Varje klass har två klassombud på Trojaskolan, som representerar klassen i elevrådet. Klassombuden har en viktig uppgift när det gäller att förmedla information och återkoppling mellan elevrådet och klassen.

Sidansvarig: Rektor Trojaskolan

Senast uppdaterad: 2022-12-16