Elevmedverkan

Elevmedverkan

Skollagen och Arbetsmiljölagen pekar på vikten av elevmedverkan. Man har reglerat denna och bl.a. angett att man från åk 7 skall ha elevskyddsombud. För lägre åldrar, F-klass till åk 6, skall medverkan ske efter elevernas förutsättningar. Rektor har här en grannlaga uppgift att få denna medverkan att fungera i praktiken.

Elevråd

Varje klass har två elevrådsrepresentanter på Urshultsskolan. Klassombuden har en viktig uppgift när det gäller att förmedla information och återkoppling mellan elevrådet och klassen. Elevrådet träffas regelbundet var sjätte till åttonde vecka. Ordförande, sekreterare och kassör är de tre representanterna från klass 6.

Rektor är sammankallande och ansvarar för att ta upp olika övergripande frågor i rådet. Exempel på skolövergripande frågor kan vara organisationsfrågor, likabehandlingsplan eller elevhälsofrågor.

Elevrådsrepresentanternas ansvar är att ta med sig frågor från klassråden. Arbetsmiljöfrågor kan tas upp av såväl rektor som via klassråden.

Är det arbetsmiljöfrågor som ej kan åtgärdas direkt i elevrådet, lyfts dessa vidare upp i skolans skyddskommitté.

Klassråd

Inför varje elevrådsmöte på Urshultsskolan, har alla klasser på skolan klassråd. Där diskuterar man dels frågor som skickats ut från elevråd, dels har man här möjligheter att lyfta frågor och åsikter som förs in på elevrådets dagordning för nästa möte. I klassrådet lyfts arbetsmiljöfrågor upp och kan därmed föras vidare till elevrådet.

Sidansvarig: Rektor Urshultsskolan

Senast uppdaterad: 2021-09-10