Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag

Inackordering är ett bidrag till hyreskostnad och hemresor och utgår i de fall dagliga resor inte kan ske till och från skolan med allmänna kommunikationsmedel, eller om Du måste lämna hemmet före kl 06.20 eller om
den normala skoldagen (minst 3 dagar/vecka) inklusive resor överstiger elva timmar.

 Inackorderingsbidragets storlek beräknas efter färdvägsavståndet mellan föräldrarnas bostad och skolan.

Beloppet betalas utför varje hel kalendermånad i högst 9 månader per läsår (sep-dec, jan-maj) under vilka eleven bor inackorderad eller i lägenhet på studieorten. Elever som går på Friskolor eller Folkhögskolor får söka inackorderingstillägg från CSN.

Inackorderingsbidraget utbetalas endast om eleven är inackorderad (eller har lägenhet) och studerar på heltid! Ersättning för elevresor och inackorderingsbidrag utgår inte samtidigt.

Elever som söker till en annan kommun inom frisök har inte rätt till inackorderingsbidrag.

Sökta bidrag beviljas tidigast fr.o.m. den termin då ansökan inkom.

Ansökan om inackorderingsbidrag finner du längre ner på sidan.

Bildningsnämnden har beslutat att följande avståndsgränser och ersättningsbelopp ska gälla för 2023:

Avstånd i km Belopp/Mån
0 -65 1910
66 - 130 2200
131 - 260 2390
261 - 520 2600
521- 2865

Överklagande

Kommunens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt bestämmelserna i Skollagen (2010:800) om stöd till inackordering.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2024-01-08