Elevresor

Elevresor

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till elevresor. Kommunens skyldighet kring elevresor gäller för de elever som har minst sex kilometer mellan bostad och skola. Enligt lagen (1991:1110)  om kommunernas skyldighet att svar för vissa elevresor, samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120), ska elevens hemkommun ansvar för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).

Elever folkbokförda i vår kommun har rätt att åka med i våra befintliga skolskjutstransporter för grundskolan. Flexbuss och Tingsryds Buss är de entreprenörer som kör skolskjutsar i kommunen.

Skolskjutsarna i kommunen samordnas av Tekniska avdelningen.

Läs mer om busstrafiken i Tingsryds kommun på Länstrafiken Kronoberg

Kontakt

Yvonne Martinsson
Telefon (växel) 0477-441 00

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-10