Särskola

Särskola

Vilka elever som har rätt till särskola finns reglerat i skollagen. Målgruppen för grundsärskola är barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Målgruppen för gymnasiesärskola är ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Grundsärskola

Grundsärskolan har nio årskurser.

I Tingsryds kommun finns det elever som är mottagna i särskolan på flera av våra grundskolor.

Vi försöker alltid då det är möjligt prioritera att eleven ska kunna ha sin skolgång i den grundskola som finns närmast hemmet. Eleven går efter sina förutsättningar integrerad i grundskolans verksamhet men läser enligt grundsärskolans kursplan.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolans utbildning är fördelad på fyra år. Det är en frivillig skolform som ska ge utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

Utbildningen omfattar nationella program och individuellt program.

I Tingsryds kommun finns en gymnasiesärskola på Wasaskolans gymnasium. I nuläget kan vi erbjuda individuella program.

Det finns också möjlighet att söka till en utbildning på en gymnasiesärskola utanför kommunen.

Kontakt

Katrin Karlsson
Samordnare Särskola
Telefon 0477-441 78
E-post: katrin.karlsson@tingsryd.se

Sidansvarig: Chef för barn- och elevhälsan

Senast uppdaterad: 2021-09-10