Bygglov

Bygglov

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till, göra ändringar eller ändra användningen av byggnader. I bygglovsprövningen bedöms byggnadens yttre utformning, placering samt dess lämplighet och tillgänglighet.

Byggandet styrs av lagar som plan- och bygglagen men även av detaljplaner och riktlinjer i översiktsplanen. I detaljplaner redovisas utformning och användning av gator, allmänna planer samt byggnadernas användning, storlek, placering och utformning.

Bygglovsavgiften räknas ut i varje enskilt fall. Kostnaden beror på flera olika faktorer.

Bygglov krävs för att

 • Uppföra byggnader och tillbyggnader
 • Använda eller inreda byggnader helt eller delvis för annat ändamål
 • Inreda ytterligare bostad eller lokal för t ex handel, hantverk eller industri
 • Uppföra nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, begravningsplats, tunnel och bergrum
 • Upplag eller materialgårdar
 • Cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- eller miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 • Radio- eller telemaster eller torn
 • Vindkraftverk (storlek och placering finns angivet i PBL)
 • Uppföra murar eller plank
 • Väsentligt ändra de ovan redovisade anläggningarna (avser inte byggnader)
 • Färga om byggnader, byta fasadbeklädnad eller byta taktäcknings-
  material samt andra ändringar avsevärt påverkar det yttre
 • Skyltar och ljusanordningar
 • Uppföra, bygga till eller ändra ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring.

Undantag från krav på bygglov inom detaljplanerat område

 • Inom 3,6 meter från bostadshuset får man utan bygglov anordna skyddade uteplatser med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • Man får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15m². Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • I bostadshusets omedelbara närhet får man utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla de friggebodar som uppförts på tomten utan krav på bygglov får inte vara större än 15m². Kraven i BVL och i 2 och 3 kap PBL gäller alltid. "Friggebodsrätten" begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.
 • Färga om byggnader om karaktären inte ändras väsentligt. Vissa krav på mått och placering finns angivna i PBL. De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare gränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov.

Dessa regler gäller för byggande

I maj 2011 ändrades lagstiftningen avseende byggnation. För att läsa mer om vad detta innebär se nedanstående dokument.

 • Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter
 • Vissa arbeten kräver att det görs en anmälan till kommunen
 • Lite större projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, KA, knuten till projektet
 • Det krävs ett startbesked innan man får påbörja ett arbete som kräver lov eller anmälan
 • Byggherren och KA m fl kommer att kallas till ett tekniskt samråd innan man kan få startbesked
 • Byggnadsinspektörerna kommer i ökad utsträckning att göra arbetsplatsbesök
 • Innan det som byggts tas i bruk måste byggherren ha fått ett slutbesked
 • Innan ett slutbesked kan ges kommer byggnadsinspektören normalt att ha ett slutsamråd på bygget
 • Sanktionsreglerna skärps. Ett svartbygge kan bli mycket dyrt.
 • Att starta byggandet av ett normalt småhus utan startbesked kan kosta över 40 000 kronor i sanktionsavgift

 

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-28