Tekniskt samråd

Tekniskt samråd

När ett lov har getts eller en anmälan har kommit in ska Miljö- och byggnadsnämnden snarast kalla till ett tekniskt samråd om

 • det krävs en kontrollansvarig
 • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
 • byggherren har begärt ett tekniskt samråd.

Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de övriga handlingar som behövs för att nämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges.

Vilka ska kallas?
Miljö- och byggnadsnämnden ska skriftligen kalla byggherren och den eller dem som är kontrollansvariga. Vid samrådet går man igenom följande:

 • arbetets planering och organisation,
 • byggherrens förslag till kontrollplan coh övriga handlingar,
 • tillgänglighetsfrågor och frågor om lämplighet som inte har tagits upp i bygglovsprövningen,
 • tänkbart farligt avfall, om samrådet avser en rivning,
 • samhällsbyggnadsnämndens arbetsplatsbesök och andra tillsynsåtgärder,
 • byggfelsförsäkringen och färdigställandeskyddet, om sådana finns,
 • behovet av utstakning,
 • vilka ytterligare handlingar som ska lämnas till samhällsbyggnadsnämnden inför besluten om kontrollplan eller startbesked och
 • behovet av ytterligare tekniska samråd.

Utan tekniskt samråd
Om det inte behövs något tekniskt samråd ska Miljö- och byggnadsnämnden ge startbesked redan i beslutet om lov, eller snarast möjligt därefter, eller efter att anmälan har kommit in. Om alla handlingar inte har kommit in ska nämnden förelägga byggherren att skicka in dessa. Om de åtgärder som lovet eller anmälan avser kräver tillstånd av någon annan myndighet, ska nämnden upplysa byggherren om detta.

 

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-02-28