Undantag sophämtning

Undantag sophämtning

Uppehåll

Uppehåll i hämtning vid fastighet kan ske efter skriftligt intygande
hos samhällsbyggnadsförvaltningen att fastigheten inte kommer att
utnyttjas under en sammanhängande tid av minst sex men högst tolv
månader.
Se vidare punkt 5.1.1 i renhållningsordningen

Blankett angående uppehåll finns nederst på sidan.

4-veckorshämtning

Abonnenter som vill förlänga hämtningsintervall till en gång var fjärde
vecka kan skriftligen ansöka om detta hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
Se vidare punkt 5.1.2 i renhållningsordningen

Blankett angående 4-veckorshämtning finns nederst på sidan.

Kvartalshämtning

Kvartalshämtning av hushållsavfall kan beviljas under vissa
förutsättningar. Ansökan sker hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
Se vidare punkt 5.1.3 i renhållningsordningen

Blankett angående kvartalshämtning finns nederst på sidan.

Gemensam behållare

Innehavare av två eller tre närbelägna fastigheter kan få tillstånd att
använda gemensam behållare. Förutsättning är att sopmängden inte
är större än att den vid varje hämtningstillfälle ryms i behållaren.
Ansökan sker hos samhällsbyggnadsförvaltningen
Se vidare punkt 5.1.4 i renhållningsordningen

Blankett angående gemensam behållare finns nederst på sidan.

Gemensam behållare permanentbostad
egen fritidsbostad

Innehavare av permanentbostad och fritidsbostad, som båda
nyttjas för eget bruk och som ligger inom kommunen, kan efter
ansökan hos samhällsbyggnadsförvaltningen få tillstånd att själva
transportera sitt kärlavfall till permanentbostad.
Se vidare punkt 5.1.5 i renhållningsordningen

Blankett  angående gemensam behållare perm. & fritid finns nederst
på sidan.

Befrielse från sophämtning

Befrielse från hämtning av hushållsavfall kan beviljas under vissa
förutsättningar. Ansökan sker hos samhällsbyggnadsnämnden,
vilka tar ut en handläggningsavgift.
Se vidare punkt 6.1 i renhållningsordningen

Blankett om befrielse finns nederst på sidan.

Egen tömning av slutligt omhändertagande
av slam

Fastighetsinnehavare kan få tillstånd att själv tömma och omhänderta
slam från slamavskiljare eller sluten tank på den egna fastigheten.
Ansökan sker hos samhällsbyggnadsnämnden, vilka tar ut en handläggningsavgift.
Se vidare punkt 6.2 i renhållningsordningen.

Blankett  angående omhändertagande av slam finns nederst på sidan.

Latrintömning

För abonnenter med helårsabonnemang hämtas latrin var 14:e dag
enligt fastställd turlista. För fastigheter sker hämtning var 14:e dag
under perioden maj - september (totalt 11 hämtningar). Se vidare
punkt 4.10 samt 5.3 i renhållningsordningen

 

Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2018-07-09