Strandskydd

Strandskydd

Regler om strandskydd

Från 1 juli 2009 gäller delvis nya regler för strandskydd. Utgångspunkten för förändringarna är ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet. Samtidigt differentieras strandskyddet för att skapa möjligheter att främja utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till stränder och låg exploateringsgrad. Det är kommunen som från 1 juli 2009 har huvudansvaret att pröva frågor om upphävande av och dispens från strandskyddet.

Strandskydd och vattenverkssamhet

Numera prövar inte länsstyrelsen ansökan om strandskyddsdispens i samband med anmälan om vattenverksamhet. Även dessa ansökningar om dispens ska hanteras av kommunen. Kontakta därför både länsstyrelsen och kommunen.

Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Syftet med strandskyddet är att stränderna nu och i framtiden ska vara
tillgängliga för friluftslivet. Syftet är också att bevara goda livsvillkor på
land och i vatten för djur- och växtlivet.
För de flesta sjöar i kommunen omfattar strandskyddet 100 meter från strandkanten upp på land och ut i vattnet.Undantagna är sjöarna Åsnen, Mien och Stora Hensjön, för vilka gäller strandskydd om 200 meter upp på land.
Strandskyddet gäller såväl på land som i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Strandskydd innebär förbud att vidta en rad åtgärder inom det skyddade området.

Bestämmelserna om strandskydd finner du i 7 kap Miljöbalken.