Att överklaga bygglov

Att överklaga bygglov

Beslut kungörs, informeras och delges

Ett beslut om lov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och berörda personer informeras om detta av Miljö- och byggnadsförvaltningen. Beslutet kan överklagas i fyra veckor efter publiceringsdatum i Post- och Inrikes Tidningar. Om du är känd sakägare, har lämnat invändningar till Miljö- och byggnadsförvaltningen innan beslutet är taget och invändningarna inte blivit tillgodosedda blir du istället delgiven beslutet av Miljö- och byggnadsnämnden. Efter delgivningen har du tre veckor på dig att överklaga.

Beslut kan överklagas

Du kan enbart överklaga ett beslut som är taget, det vill säga har fått avslag, bifall eller avvisats. När ett beslut är taget men ännu inte vunnit laga kraft, kan det överklagas. Om det som ska byggas ligger utanför detaljplanerat område, eller avviker från gällande detaljplan, blir den som är sakägare oftast kontaktad innan beslut i ett så kallat grannehörande. Du har då möjlighet att komma med synpunkter. Du som granne har ingen möjlighet att överklaga ett startbesked för attefallshus eller övriga bygglovsbefriade åtgärder.

Laga kraft

Beslutet gäller från den dag det vinner laga kraft, det vill säga när tiden för överklagande har löpt ut. Om en överklagan kommer in efter överklagandetiden gått ut, avvisas överklagandet.

Har du som sökande fått avslag

Om du har sökt lov och fått ett avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet senast tre veckor från den dag du delgavs beslutet.

Hur överklagar jag?

Överklagan ställs skriftligen till Länsstyrelsen i Kronoberg, men skickas eller lämnas in till Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22 Tingsryd. Vi tar ett beslut om överklagan kommit in i rätt tid (rättidsprövning). Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar vi detta tillsammans med handlingar i ärendet till länsstyrelsen (länsstyrelsens rättsenhet) för prövning.

  • I skrivelsen när du överklagar ska du tala om vilket beslut du överklagar genom att ange beslutsdatum och ärendenummer
  • redogöra för vad beslutet gäller, vad du tycker är fel samt varför du vill att beslutet ska ändras och vilken ändring du begär
  • sända med de handlingar som du anser ha betydelse
  • underteckna skrivelsen, uppge namn, postadress och telefonnummer

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, sänd i sådant fall med en fullmakt. Om något är oklart kan du vända dig till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Att överklaga bygglov inlämnade före 2 maj 2011

Lämnades ansökan in före 2 maj 2011 hanteras ärendet enligt tidigare plan- och bygglag. Överklagandet ska då komma in till Miljö- och byggnadsförvaltningen senast tre veckor från den dag du tog del av beslutet.

Rättsinstanser

  • första rättsinstans för lovbeslut är länsstyrelsen
  • länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen
  • till tredje rättsinstans, Mark- och miljööverdomstolen, krävs prövningstillstånd
  • sista instans är Högsta domstolen

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga ett lov som Miljö- och byggnadsnämnden tagit (oavsett rättsinstans).

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09