Olovligt byggande

Olovligt byggande

Om du utan lov gör något som behöver bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Vad kan anmälas?

Du kan göra en anmälan om olovligt byggande till Miljö- och byggnadsnämnden:

  • om det pågår en byggnation eller något annat som kräver ett lov och något sådant inte är sökt eller beviljat
  • om ett byggnadsarbete startar utan startbesked
  • om en byggnad, eller del av byggnad tas i bruk innan ett slutbesked är utfärdat
  • om en byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad den har bygglov till
  • om det som uppförts skiljer sig från det som beviljats i lovet

Vissa arbeten behöver man inte söka lov för men kan vara åtgärder som är anmälningspliktiga. Det kan handla om till exempel ingrepp i bärande väggar eller rivning av byggnader utanför detaljplanelagt område.

Hur vet jag om något är olovligt?

För att ta reda på om det som pågår eller utförts, kräver något slags lov eller tillstånd läs broschyren ”Får jag bygga?” eller på Boverkets hemsida.

Hur anmäler jag?

En anmälan kan göras per telefon, per brev eller e-post. För att minimera missförstånd ser vi gärna att du lämnar anmälan skriftligt. Du kan alltid välja att vara anonym. Tänk på att avsändaren automatiskt står med när du mejlar och du därför inte blir anonym om anmälan skickas in den vägen.

Alla handlingar som kommer in till Miljö- och byggnadsnämnden är offentliga. Information av vikt som kommer in kring ärendet per telefon diarieförs också.

I anmälan bör du uppge:

  • vilken fastighet eller adress det handlar om
  • vad som uppförs eller har uppförts
  • exakt vad det är du anmäler. Du kan inte anmäla något som du tror planeras
  • en detaljrik beskrivning, uppge gärna mått, utseende och avstånd till gränser, bifoga gärna bilder och en karta/situationsplan

Vill du få beslut i ärendet skickat till dig behöver du ange kontaktuppgifter till dig själv. Om det behövs skickar vi även kopior på inkommen information till den som anmält åtgärden. Är du anonym kan du inte få något beslut eller information i ärendet.

Vad händer med en anmälan?

Anmälan diarieförs när den kommer in och tilldelas en handläggare. Först granskas åtgärden om den är olovlig, det vill säga om den kräver något lov eller tillstånd. Därefter kontrollerar vi om lov och tillstånd finns. Om åtgärden inte kräver lov eller tillstånd eller att ett sådant redan finns, tas ett beslut om att inte ingripa.

Om åtgärden bedöms som olovlig skickas ett brev till fastighetsägaren (alternativt tomträttshavaren). I brevet bifogas anmälan och fastighetsägaren ges tillfälle att förklara vad som hänt, avsetts och gjorts. I vissa fall har handläggaren redan i detta skede, gjort en bedömning om det som uppförts, kan beviljas lov för i efterhand eller om det inte är möjligt.

Om det uppförda kan beviljas lov i efterhand uppmanas fastighetsägaren att söka detta. Därefter sker en vanlig bygglovsprövning där eventuella sakägare hörs. Om det uppförda inte kan beviljas lov i efterhand, kan Miljö- och byggnadsnämnden kräva att det som uppförts olovligt återställs till ursprungligt skick, exempelvis riva det man byggt utan lov. I de flesta fall görs ett platsbesök för att dokumentera problemet som anmälts.

Byggsanktionsavgifter

Vid olovligt byggande kan vi ta ut byggsanktionsavgifter eller kräva att det olovligt uppförda återställs. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Gamla olovliga åtgärder

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan Miljö- och byggnadsnämnden inte ingripa eller begära rättelse. Det innebär inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda. Den enda byggåtgärden som inte har någon preskriptionstid är om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat ändamål än bostad. Om en sådan ändring görs kan man ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan ändringen.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-03-24