Tidsbegränsat bygglov

Tidsbegränsat bygglov

Du kan ansöka om ett tidsbegränsat lov om åtgärden är tillfällig och permanent lov inte kan ges på grund av att förslaget inte överensstämmer med planbestämmelserna. Lovet kan ges för åtgärder som inte uppfyller alla kraven för bygglov men som ändå kan vara lämplig under en begränsad period. En bedömning görs alltid från fall till fall.

Åtgärden ska ha en tillfällig karaktär och ska vara lämplig för platsen. Den ska också motsvara kraven på trafiksäkerhet och allmänheten ska inte utsättas för fara eller onödiga besvär. Finns eventuella olägenheter ska de vägas mot nyttan av åtgärden.

Hur lång är giltighetstiden?

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för maximalt tio år och kan eventuellt förlängas till sammanlagt högst femton år. Endast bygglov av säsongskaraktär får ges för en längre tid än femton år.

Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär

Ett tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär är ett bygglov för något som bara ska finnas under en säsong och som upprepas under två eller flera år i följd. Det kan till exempel handla om att sätta upp en sommarkiosk, sommarverandor eller tillfälliga parkeringsplatser för återkommande evenemang.

Lov av säsongskaraktär får ges för en längre tid än femton år. Nytt lov behövs inte för varje ny säsong under förutsättning att åtgärden är densamma varje år.

Läs mer om tidsbegränsat bygglov på Boverket.

Vad är en avvecklingsplan?

Byggherren ska redan vid ansökan kunna redovisa varför bygglovet behövs bara under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. När tiden löpt ut ska den tillfälliga åtgärden tas bort, och verksamheten upphöra. Fastighetsägaren bär det yttersta ansvaret för avvecklingen och för att platsen återställs.

När bygglovstiden gått ut

En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid gått ut. Det ingår i Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsansvar att övervaka att tidsbegränsade lov efterföljs och att giltighetstiden inte överskrids.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09