Tips

Tips

Inreda vind till bostad

Om du ska inreda vinden i ett befintligt flerbostadshus, till bostäder, måste du söka bygglov. Det behövs också bygglov om du vill höja taket, bygga nya takkupor, takfönster eller takterrasser. Detaljplanen kan ha bestämmelser som begränsar möjligheterna att inreda vinden. Små vindslägenheter på högst 35 kvadratmeter kan man bygga utan krav på hiss.

Utformning av nya takkupor och takfönster

Nya takkupor, takfönster och takterrasser ska vara väl utformade och anpassade efter byggnadens förutsättningar och arkitektur. Till exempel genom att vara väl indragna i förhållande till takvinklar, takfot och utskjutande byggnadsdelar som trapphus. Olika lösningar kan accepteras, beroende på till exempel vilken byggnadsstil huset har och vilket kulturhistoriskt värde byggnaden har för området.

Rumshöjd och dagsljus

För att vinden ska vara lämplig att inreda till en bostad, bör rumshöjden i bostadsrummen vara minst 2,4 meter, i minst halva bostadsarean av rummet. Rumshöjden bör inte vara lägre än 2,1 meter under horisontella delar och 1,9 meter under snedtak, i delar av rum där ståhöjd krävs. Nya takkupor eller takfönster behövs nästan alltid för att ge tillräckligt med ljus till bostaden. Fönsterglasarean i varje bostadsrum, bör vara minst 10 % av golvarean i rummet, enligt Boverkets byggregler.

Tillgänglighet

Små bostäder högst 35 kvadratmeter
Efter ändring i plan- och bygglagen den 1 juli 2014, kan små lägenheter med högst 35 kvadratmeter bostadsarea, byggas utan krav på tillgänglighet, när man inreder vinden i en befintlig byggnad. Det finns inget krav på att bostaden ska vara tillgänglig inom den egna lägenheten, till exempel att badrummet är så stort att en person som använder rullstol kan använda det. Det finns heller inget krav att hissen går ända upp till vinden. Små bostäder utan krav på tillgänglighet är endast möjliga vid inredning av befintliga vindar där vindsinredningen görs inom den befintliga volymen på vinden. Mindre takkupor som behövs för att få dagsljus till bostaden är möjliga.

Vid tillbyggnader, till exempel om delar av taket höjs eller om större takkupor byggs, i samband med vid vindsinredningen gäller inte undantagen på tillgänglighetskraven. Då ska lägenheten vara tillgänglig och uppfylla krav som för bostäder större än 35 kvadratmeter enligt avsnittet nedan.

Bostäder större än 35 kvadratmeter
Om bostadsarean är större än 35 kvadratmeter, ska lägenheter vara tillgängliga och uppfylla krav enligt kapitel 3 i Boverkets byggregler. Planritningar i ansökan om bygglov ska vara möblerade så att det tydligt syns att kraven på tillgänglighet är uppfyllda. Om vinden ligger på tredje våningen eller högre upp, bör en hiss eller lyftanordning installeras i hus som saknar hiss. Om det finns hiss i huset bör den förlängas upp till vinden. Undantag från krav på hiss, kan prövas i en ansökan om det finns kulturhistoriska skäl eller omfattande byggnadstekniska hinder. Om sökanden vill göra undantag från hisskrav ska skälen motiveras skriftligt i ansökan.

Brand och ljud

Redan i tidigt skede, bör du titta på hur du löser utrymning från vinden i händelse av brand. En bostad ska ha två oberoende utrymningsvägar. Brandskydd med utrymning och hur du kan förhindra spridning av brand eller rökgas, ska redovisas i en brandskyddsbeskrivning, från en brandkonsult.

Nya lägenheter ska uppfylla nybyggnadskraven för ljudnivåer inne i lägenheten. Du kan behöva ljudisoleringsåtgärder mot andra lägenheter i huset. Det krävs ofta en ljudutredning från en ljudkonsult.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-10-19