Rivningslov

Rivningslov

Rivningslov krävs för rivning av byggnad eller del av byggnad som ligger inom detaljplanelagt område, eller där krav på rivningslov införts i områdesbestämmelser. Utanför detaljplan krävs det rivningslov för de byggnader som det behövs bygglov för att uppföra.

Lov ska ges, om inte:

  • Rivningsförbud gäller i detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Bostadsförsörjningsbehov föreligger
  • Det historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värdet motiverar bevarande.

Ett rivningslov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdagen.
Rivningslov behövs inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, om kommunen inte särskilt beslutat att det krävs.
Innan du river, hör efter med Miljö- och byggnadsförvaltningen vad som gäller för just din byggnad.

Rivningsanmälan och rivningsplan

Systemet med rivningsanmälan och rivningsplan syftar bl.a. till att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen.

Rivning av byggnad eller del av byggnad får inte påbörjas förrän byggherren underrättat Miljö- och byggnadsnämnden genom en rivningsanmälan. En sådan anmälan ska göras minst tre veckor före rivningsarbetenas början. Under denna tid ska nämnden kunna bedöma kontrollbehovet i projektet.

Rivningsanmälan ska normalt vara skriftlig och beskriva projektets art och omfattning. Till anmälan fogas en rivningsplan som närmare redovisar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras.
Syftet med planen är att rivningen ska ske på sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig.
Kravet på rivningsanmälan gäller inte komplementbyggnader.

För att ansöka om rivningslov behöver du fylla i en särskild blankett som du hittar via denna länk.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09