Strandskydd

Strandskydd

Strandområden är viktiga naturområden både för friluftsliv och för växt- och djurliv. Strandskyddet säkerställer den allemansrättsliga tillgången till stränderna för till exempel fiske, skridskoåkning och bad. Dessutom skyddar det den viktiga livsmiljön för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet är reglerat i lag och bestämmelserna ser likadana ut i hela landet. Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strandkanten upp på land och 100 meter ut i vattnet runt alla sjöar och vattendrag. På några platser är strandskyddet borttaget och i vissa områden är strandskyddet utökat till maximalt 300 meter. Skyddszonen omfattar alltså både land och vatten, inklusive undervattensmiljön.

I Tingsryds kommun har Mien, Stora Hensjön och Åsnen ett utökat strandskydd med 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet. Övriga sjöar och vattendrag har 100 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

Vad gäller inom strandskyddat område?

Inom strandskyddade områden är det förbjudet att:

  • Bygga nya byggnader
  • Ändra befintliga byggnader eller hur de används, bygga andra anläggningar som till exempel bryggor, grillplatser eller staket om det avhåller allmänheten från platsen
  • Gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader eller anläggningar
  • Utföra andra åtgärder som kan förändra miljön för växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Strandskyddet gäller inte för ekonomibyggnader och anordningar som behövs för näringar som jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel, om de måste ligga inom strandskyddat område för sin funktions skull.

Dispens från strandskyddet

Det finns möjlighet att söka dispens från strandskyddet om det finna särskilda skäl för det. Vad som räknas som ett särskilt skäl finns reglerat i miljöbalkens sjunde kapitel. Exempel på särskilda skäl är:

  • Platsen används redan på ett lagligt sätt för privat nyttjande, till exempel om du ska ersätta ett hus som brunnit ner eller rivits eller bygger en komplementbyggnad nära huvudbyggnaden.
  • Platsen är väl avskild från stranden av till exempel en järnväg eller en väg.
  • Anläggningen måste ligga i eller vid vattnet för att fungera och det finns inget annat sätt att tillgodose behovet.
  • Anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet.
  • Det finns ett starkt allmänt intresse för att anläggningen ska finnas.

Om du tänker bygga eller vidta andra åtgärder inom strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Ansökan gör du på blanketten som finns längst ner på denna sida.

Tänk på att ansöka i god tid. Vissa dispenser beslutas av politiker i miljö- och byggnadsnämnden som sammanträder ungefär en gång i månaden.

Alla dispenser granskas av Länsstyrelsen som har möjlighet att överpröva besluten. Även om du får ett beslut om dispens, gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Undantag från strandskydd

Under vissa förutsättningar är areella näringar som jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskyddat område.

Länsstyrelsen har under juni 2017 antagit ett beslut som gör det lättare att genomföra kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde utan strandskyddsdispens.

Undantaget gäller för kompletteringsåtgärder som utförs inom 15 meter från huvudbyggnaden men som inte är närmare än 25 meter, och som är inom en tomtplats som det har angetts i ett beslut om dispens. Du kan hitta mer information på Länsstyrelsens hemsida.

Fler regler att tänka på

Ibland kan du också behöva tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskyddet när du ska bygga eller ändra något. En ny byggnad kan kräva både bygglov och strandskyddsdispens och om du till exempel ska bygga en pir eller muddra räknas det som vattenverksamhet som ska anmälas till Länsstyrelsen.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommunen kan peka ut områden inom strandskydd som kan vara lämpliga för landsbygdsutveckling. Med landsbygdsutveckling avses till exempel boende, service, turism och verksamheter som långsiktigt stärker landsbygden. Inom dessa områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser och upphäver strandskyddet. Tingsryds kommun har arbetat fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som antogs av kommunfullmäktige den 25 augusti 2011. Tillägget är inte juridiskt bindande men vägledande vid fortsatt planering av strandnära områden.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09