Ansökan om förlängt slamtömningsintervall och eget omhändertagande av avloppsslam

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall och eget omhändertagande av avloppsslam

En fastighet med en avloppsanläggning som är godkänd av miljö- och byggnadsförvaltningen kan få förlängt tömningsintervall för slamavskiljare till en gång vartannat år. Att ansöka om dispens kan du läsa mer om i flikarna nedan.

Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar sker löpande under året enligt schemalagda turer. Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk töms minst en gång per år och BDT-brunnar (bad, disk och tvätt) vartannat år. Tömning kan också ske med tätare intervaller beroende på anläggningens storlek och beläggning. Urintankar töms en gång om året i september. Det är SSAM som ansvarar för att tömningen utförs i Tingsryds kommun. Slamtömning - SSAM

Observera att om anläggningen tas i bruk igen utan att man meddelar SSAM att återuppta slamtömning kommer anläggningens livslängd kraftigt förkortas vilket kan leda till risker för människors hälsa och för miljön.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-02-15