Gator, trafik, och allmänna platser

Gator, trafik, och allmänna platser

Gator och vägar är en del i den långa rad av kommunens verksamheter som finns samlade under Tekniska avdelningen. Det finns 112 km gator samt 23 km gång- och cykelvägar i kommunens tätorter. Dessa sommar- och vinterunderhålls av Tekniska avdelningens gatu- och parkavdelningen. Dessutom finns det 53 km cykelvägar utanför detaljplanelagt område. Tingsryds Kommun samordnar driften och underhållet av enskilda vägar åt vägsamfälligheterna i kommunen. Det finns idag 190 stycken statsbidragsberättigade vägsamfälligheter med en sammanlagd väglängd av 550 km varav ca 150 km är belagda.

Tingsryds kommun tillhör en av de få kommuner i landet som påtagit sig långtgående åtagande då det gäller enskilda vägunderhållet på de privata utfartsvägarna. Inom kommunen finns 690 stycken privata utfartsvägar som tillsammans är 220 km.

Regler för boende vid privata utfartsvägar inom Tingsryds kommun

Tingsryds kommun är en av de få kommuner i landet som påtagit sig långtgående åtaganden då det gäller det enskilda vägunderhållet.

 1. Fri snöröjning vid 8-10 cm snö.
 2. Fri sladdning eller hyvling vår och höst.
 3. Fri grusning vart tredje år, 3 m3/100 m. 

Dessa åtaganden är beslutade av kommunfullmäktige år 1971 och har kompletterats 1998-10-17. Härvid förutsätts följande:

 

 1. Fastigheten skall ha minst en folkbokförd person.
 2. Vägen skall ha en längd överstigande 50 m till husets första hörn.
 3. Stenfritt i körbana och dess kanter till en bredd av minst 3,0 meter.
 4. Fritt från övriga hinder till en bredd av 3,0 meter.
 5. Fritt från grenar, buskar och andra hinder 1,0 meter utanför angivna bredd (gäller ej stenmur).
 6. Fritt från grenar och buskar till en höjd av 4,6 meter.
 7. Godtagbar vändplan så att t ex renhållningsfordon, snöröjningsfordon eller annan lastbil kan vända.
 8. Uppställda fordon på vändplanen som förhindrar snöröjningen får inte förekomma.
 9. Inga förbudsskyltar eller grindar får finnas

Om vägen inte uppfyller kraven kan kommunens skötsel av vägen upphöra. 


Ytterligare upplysningar lämnas av Gatu- och parkenheten, tekniska avdelningen, Tingsryds kommun
nås via kommunens medborgarkontor på nummer 0477 44100

Sopning av gator

Sopning av gator i Tingsryds kommun görs normalt i slutet på mars till mitten på maj. Det mesta görs under april månad.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2022-03-30