Cykelvägar

Cykelvägar

Tingsryds kommuns mål är att fler ska kunna cykla till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Den 28 november 2022 antog kommunstyrelsen därför den nya cykelplanen som ska skapa bättre förutsättningar i kommunen för cyklister.

Ny cykelplan i Tingsryds kommun

Bakgrund

Cykelfrämjande arbete har på många håll blivit en viktig del i hållbarhetsarbetet. Att använda cykel som transportmedel minskar utsläppen och bidrar dessutom till sänkta bullernivåer. En lika stor del är dock dess bidrag till folkhälsan. Ökad cykling ger ökad livslängd och en bättre hälsa hos befolkningen. Det ger också barn och unga möjlighet till ett självständigt sätt att transportera sig.

Befintligt cykelvägnät

Det kommunala cykelvägnätet finns främst i tätorterna. Kommunen är väghållare och därmed ansvarig för drift och underhåll av dessa cykelvägar. De kommunala cykelvägarnas viktigaste funktion är att binda samman kommuninvånare (bostadsområden) med målpunkter som skola, arbetsplatser och service.

Utöver det kommunala cykelvägnätet finns också cykelvägar med Trafikverket som väghållare. Trafikverket är därför den myndighet som beslutar om åtgärder på dessa cykelvägar.

Befintliga cykelmöjligheter för rekreation och turism

I Tingsryds kommun finns bra cykelmöjligheter för rekreation och turism. Kommunen har tio egna cykelrundor som kommuniceras i cykelbroschyren Cykla och vandra i Tingsryds kommun, varav fyra idag är skyltade i terrängen. De är spridda över kommunens geografi med Hönshyltefjorden runt längst i väster och Rävemålarundan i öster.

Därutöver finns i kommunen åtta andra längre cykelleder med olika status och ledhuvudmän som exempelvis Sydostleden, Banvallsleden, Sverigeleden och Åsnen runt. Tingsryds kommun är en aktiv part och väghållare för just Sydostleden, som av sina totalt 27 mil spenderar fem av dessa genom Tingsryds kommun och våra orter Väckelsång, Tingsryd, Urshult, Ryd och Fridafors.

Länk till VISIT Tingsryd: https://www.visittingsryd.se/

Kommunala cykelpumpar och cykelställ

I kommunen finns idag tre cykelpumpar utplacerade. En är placerad i Tingsryd vid campingen Tingsryd Resort, en andra i Urshult vid Kajen och en tredje på torget i Ryd. En fjärde cykelpump är inköpt och ska placeras i Väckelsång.

Här hittar du den nya cykelplanen

Cykelplan 2022-2026_antagen

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-02-01