Grävtillstånd och kabelvisning

Grävtillstånd och kabelvisning

Schaktning

I Tingsryd kommun finns 112km gator, 23km GC-vägar i tätort, 53km GC-vägar utanför detalj planlagt område, 550km enskilda vägar varav ca 150km är belagda och 690st privata utfartsvägar med en sammanlagd längd på 220km.

Vid schakt utmed och korsande av ovanstående vägar skall tillstånd sökas hos Tekniska avdelningen på blanketterna:

”Ansökan om tillstånd till schaktningsarbete i allmän platsmark” ”Trafikanordningsplan för vägarbeten” som finns längst ner på denna sidan.

De skall skickas in till Tekniska avdelningen senast en vecka innan arbetets start.

Vatten och avloppsledningar finns nergrävt på många platser inom kommunen. Vid schakt och/eller tryckning under väg och övrig mark så måste man kontakta Tekniska kontorets VA-avdelning för samråd och information så att ingen ledning skadas.
Ta kontakt med Tekniska avdelningen i god tid innan arbetets start. Epost: tekniska@tingsryd.se 

Telefonnummer till växel: 0477-441 00

Kabelvisning

Tänk på att begära kabelvisning minst en vecka innan arbetet påbörjas. Gå in på hemsidan www.ledningskollen.se där du kan läsa om olika nätägare i ditt område. Syftet med Ledningskollen är att minska antalet grävskador på samhällets infrastruktur.  Det är gratis att ställa frågor och att registrera sig som ledningsägare i Ledningskollen. Tjänsten fungerar även för samordning, projektering och planärenden.

För kommunens VA-ledningar kontakta VA-enheten, då de ledningarna inte är med i ledningskollen i dagsläget. Kontakta oss på tekniska@tingsryd.se

Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2020-04-02