Avgifter och bestämmelser

Avgifter och bestämmelser

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter enligt taxa för Tingsryds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

VA-taxa

VA-verksamheten baseras helt på avgifter från kommunens VA-abonnenter. Det betyder att inga skattemedel används och att verksamheten inte är vinstdrivande.

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med tillhörande anläggningar, samt ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten från gator och fastigheter. Avgifterna ska också täcka kapitalkostnader så som lån och räntor, samt administration. De avgifter som abonnenter till kommunalt vatten och avlopp ska betala regleras av kommunens VA-taxa.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om nya taxor.

Den 1 januari 2024 fick Tingsryds kommun ny taxemodell av VA-taxan som heter P120, läs mer här.

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2024-02-06