Dagvatten

Dagvatten

Dagvatten är tillfälligt avrinnande vatten från tak, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Andelen hårdgjord yta har ökat genom förtätning av samhällena de senaste årtiondena, vilket gör att större volymer vatten måste tas om hand. Framtidens ökade nederbördsmängder ställer höga krav på fördröjning för att minimera riskerna för översvämningar. Till dagvatten räknas följande: regnvatten, smältvatten, framträngande grundvatten.

Du som fastighetsägare har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten. Genom att leda dagvattnet till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska belastningen och kostnaderna på våra avloppspumpstationer och reningsverk.

Efter att dagvattnet har runnit på våra gator och tak så blir det ofta förorenat innan det når våra sjöar och vattendrag. Kommunen har ett antal anlagda dagvattendammar som fördröjer och renar. Dessa kommer att kompletteras med fler under de kommande åren. Men en del dagvatten leds direkt till sjöar och vattendrag utan någon rening alls. Du kan själv hjälpa sjöarna, till exempel genom att låta bli att tvätta bilen på gatan.

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2021-09-08