Ny VA-taxa 2024

Ny VA-taxa 2024

Måndagen den 13 november antog kommunfullmäktige i Tingsryds kommun den nya VA-taxan P120. P120 är inriktad för att gå efter nyttoprincipen och rättvis och skälig fördelning. Det kommer också ske en höjning av VA-taxan. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2024 och berör alla abonnenter i Tingsryds kommun.

Kortfattat kan man säga att P120 är inriktad på yta i stället för vilken mätarstorlek abonnenten har.

Skillnaden mellan taxan för 2023 och den nya P120 är följande:

Taxa 2023
VA                                                                                
Fast avgift beroende på mätarstorlek
Rörlig avgift per kubikmeter

Dagvatten
Fast avgift

Taxa 2024 - P120         
VA                                                                                 
Grundavgift                                                                   
Bostadsenhetsavgift
Tomtyteavgift (för till exempel begravningsplatser)
Rörlig avgift per kubikmeter

Dagvatten
Fast avgift

Ordförklaring finns längre ned.

Vad innebär VA-taxan P120?  
Den nya taxekonstruktionen P120 är utformad utifrån ett nationellt vägledande
förslag från branschorganisationen Svenskt Vatten. Taxekonstruktionen går efter nyttan
och rättvis och skälig fördelning. Kommunerna Kalmar, Lessebo och Älmhult arbetar också efter P120.

Grunden i P120 är nyttoprincipen. Detta innebär att den kostnad som en enskild anslutning orsakar i normalfallet har mindre betydelse, eftersom taxekonstruktionen ska baseras på den nytta fastigheten har av den allmänna VA-anläggningen. Nyttan bestäms utifrån en objektiv bedömning av behovet av vattentjänster som grundar sig i att en fastighet med en viss storlek på tomt och byggnad anses ha samma nytta av vattentjänster som en annan fastighet med liknande förutsättningar i samma kommun.

Taxekonstruktionen ska också gå efter en rättvis och skälig fördelning. Inte en exakt rättvisa för varje enskild fastighet utan en princip som ger en övergripande fördelning mellan abonnenter för de vattentjänster som tillhandahålls.

P120 innebär att man alltså mer tittar på yta än vilken mätarstorlek abonnenten har. Har man stor fastighet så kräver också det mer kapacitet av infrastrukturen. Därför är ytan nödvändig
att använda som grund i den nya taxekonstruktionen.

Oavsett taxekonstruktion måste VA-taxan höjas
Anledningen till höjningen är generellt ökade kostnader, som exempelvis god service inom vatten och avlopp, ökad investeringstakt, ett negativt resultat att återställa och framtida renoveringar av avloppsverk, vattenverk och rörnät.

Hur stor blir höjningen av VA-taxan? 
Höjningen per abonnent skiljer beroende på yta och förbrukning av vatten men nedan finns två exempel på hur stor höjningen blir.

Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3 /år.

2023 års taxa per hus: 9 748 kr/år
Efter höjningen per hus :11 147 kr/år, eller 929 kr/månad
14,4% höjning per hus: 1 399 kr/år

Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3 /år.

2023 års taxa per lägenhet: 6 294 kr/år
Efter höjningen per lägenhet: 6 893 kr/år eller 574 kr/månad
9,5 % höjning lägenhet: 599 kr/år

Uppgifterna är inklusive moms.

 

Klicka här för att läsa taxedokumentet som är ännu mer ingående om P120.