Avloppsreningsverk

Avloppsreningsverk

Är din fastighet ansluten till det kommunala avloppsnätet betyder det att kommunen och VA-enheten som tar hand om ditt avloppsvatten.

Det renas i flera steg för att det ska bli så rent som möjligt innan det släpps ut i naturen. Total renas cirka 2 miljoner kbm per år.

I Tingsryds Kommun har vi cirka 23 mil avloppsledningsnät och cirka18 mil dagvattenledningsnät.

Dessutom finns 56 avloppspumpstationer och sex avloppsreningsverk.

 

Spola rätt

För vår miljös skull behöver vi tänka på vad vi spolar ner i avloppet. Många gånger används toaletten som som sopnedkast. Skräp och miljöfarliga ämnen spolas ner vilket orsakar stopp i ledningar och pumpstationer, vilket gör att bräddningar sker och orenat vatten släpps ut i naturen.

 

 

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2021-11-18