Avloppsreningsverk

Avloppsreningsverk

Alla avloppsverk har samma funktion, att rena vattnet, men de kan vara lite olika utformade. Från hushåll och industrier kommer avloppsvattnet till reningsverket via ledningar och pumpstationer. Vattnet renas sedan i fyra steg. Här är en kort beskrivning av hur ett avloppsreningsverk fungerar.

 

Mekanisk rening

Inne på avloppsverket silas större föremål och partiklar bort i fina galler. Det är till exempel tamponger, tops, bindor, godispapper och bomull. Sedan passerar vattnet genom ett så kallat sandfång. Där sjunker tunga partiklar som sand, grus och kaffesump ner till botten.

Biologisk rening

Här bryts det organiska materialet och även kväve ner av hjälp med av mycket små organismer, främst bakterier. För att kunna arbeta bra behöver organismerna syre och därför tillförs luft.

Därefter pumpas vattnet till bassänger där vattnet är lugnt och stilla så att mikroorganismerna sakta hinner sjunka ner till botten. En del av mikroorganismerna pumpas tillbaka till de biologiska bassängerna. Överskottet, som kallas slam pumpas vidare till särskild behandling.

Kemisk rening

Här tillsätts kemikalier för att ta bort fosfor. Kemikalien binder näringsämnet fosfor till sig och klumpar ihop sig. Klumparna kallas flockar, och de sjunker sedan till botten av bassängen. Slammet skrapas ihop och pumpas sedan till särskild behandling.

Filtrering

Här tas det slam och de partiklar som inte hunnit sjunka ner till botten i bassängen bort. Vattnet filtreras igenom en tjock sandbädd och de partiklar som finns kvar i vattnet fastnar då på sandkornen.

 

Sidansvarig: VA-enheten

Senast uppdaterad: 2023-01-13