Fåglar kring ditt boende

Fåglar kring ditt boende

Fågellivet är mest intensivt under häckningsperioden mellan mars och juli. Under denna period markerar fåglarna sina revir och är därför högljudda. Här får du tips på olika åtgärder för att minska risken för störande fåglar.

En allt större del av fåglarnas naturliga boplatser försvinner när städerna breder ut sig. Samtidigt gör god tillgång på mat att byggnader och parker blir eftertraktade boplatser. Effektivast är att störa fåglarna tidigt i deras bobyggande.

Måsfåglar kan på grund av oljud och nedsmutsning vara störande och förorsaka obehag och irritation i bostadsområden och på allmän mark, till exempel i parker och på torg. Störningarna bedöms i normalfallet dock inte vara så allvarliga att det anses vara en olägenhet för människors hälsa.

Om du upplever det störande med måsskrik, eller när fåglar häckar precis intill huset där du bor, ska du kontakta fastighetsägaren.

Förebyggande är bäst

Det är fastighets- och markägare som är ansvariga att se till att begränsa fåglars möjlighet att störa boende och människor som vistas kring fastigheter.

Under perioden 1 april till 31 juli är det häckningssäsong för bland annat fiskmåsar. Då är fåglarna fredade enligt jaktlagen vilket betyder att fåglarna och deras bon inte får störas eller skadas.

Vid återkommande problem med störande fåglar är det av djurskyddsskäl bäst att vidta åtgärder så att fåglarna inte bosätter sig på fastigheten eller i närområdet.

Att skjuta, fånga in eller avliva fåglar är inte ett effektivt sätt att minska antalet. Miljöavdelningen rekommenderar inte heller att ta ned träd enbart för att fåglar bor där, eftersom träden har en estetisk och miljömässig funktion. Troligtvis söker sig fåglarna bara till ett annat träd, hustak eller plats i närheten. Det bästa är att ändra fåglarnas förutsättningar för att de inte ska boa in sig.

Förutom råden nedan har även Sveriges ornitologiska förening mer information om vilka åtgärder du kan ta för att minska störningar av fåglar.

Fågelmatning

Det är förbjudet att kasta eller lägga ut fågelmat på sådant sätt att det kan påverka människors hälsa och miljön, exempelvis genom att maten lockar till sig skadedjur. Även om det är småfåglar som matas så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat.

Här kan du ladda ner affischer med en uppmaning om att mata på rätt sätt, alternativt undvika att mata fåglarna helt:

Affisch - Mata inte fåglar

Affisch - Mata fåglar lite i taget

Så kan du själv begränsa antalet fåglar

Tips på egna åtgärder

Under häckningssäsong (1 april – 31 juli) är fåglarna fredade i hela landet. Under denna tid får man inte plocka ägg eller röra bon.

Underhåll och rensning av tak och hängrännor innan häckningssäsongen är det bästa förebyggande arbetet.

  • Rensa tak och hängrännor från gamla och påbörjade bon i god tid innan häckningssäsongen. Kolla helst varje vecka, måsar är envisa i sina försök att bygga nya reden.
  • Mata inte fåglar från balkongen eller i direkt anslutning till fastigheten.
  • Håll rent runt avfallstunnor och eventuella komposter.
  • Sätt upp nät över skorstenar och andra vanliga boplatser i god tid innan häckningssäsongen börjat.
  • Sätt upp rovfågelsattrapper på fastighetens tak.
  • Sätt upp fågelpiggar för att förhindra att fåglar landar och kan sätta sig på kanten av en avsats.
  • Spänn upp linor över taket för att försvåra för fåglar att bygga bo. Linorna ska ligga cirka en decimeter över taket.
  • Skräm fåglarna med elektroniska fågelskrämmor som avger skrämselljud. Tänk på att skrämmorna även kan störa människor och att ultraljud även kan störa önskvärda djur.
  • Undvik att bygga platta tak när du ska bygga om eller bygga nytt.

Tips till dig som fastighetsägare

Vänd dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De kan också ta bort fågelbon innan fåglarna fått ungar.

Informera de som bor i din fastighet att all matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset. Anledningen är att även måsar och trutar lockas till fastigheten.

Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna drar det till sig måsar och trutar, men även råttor och möss.

Relaterade länkar:
Sveriges ornitologiska förening, Riktlinjer om hantering av störande fåglar