Enskild avloppsanordning

Enskild avloppsanordning

Avloppsvatten

Avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten vid badplatser. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen utförs på rätt sätt för att ge minsta möjliga påverkan på miljön.

Enskilt avlopp

Om man inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste man ordna en enskild avloppsanläggning. Alla fastigheter, även fritidshus, med indraget vatten eller med avloppsrör ut från huset omfattas av bestämmelserna om utsläpp av avloppsvatten i miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. När måste man göra en ansökan/anmälan?

  • Anlägga ny avloppsanläggning för WC och/eller BDT
  • Ändra befintlig avloppsanläggning
  • Ansluta WC till befintlig avloppsanläggning

Ansökan/anmälan måste göras innan anläggningen byggs eller ändras.

Miljösanktionsavgift för utebliven ansökan eller anmälan

Den som inte ansöker om tillstånd eller anmäler sin avloppsanläggning innan den tagits i bruk kan bli ålagd att betala miljösanktionsavgift.

Avgift för prövning

För prövning av tillstånd och handläggning av anmälan tar miljö- och byggnadsförvaltningen ut en avgift enligt taxa som är fastställd av Kommunfullmäktige.

Avloppsguiden

Avloppsguiden.se är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och intresserad allmänhet. Här kan man hitta fakta om enskilda avlopp, lagstiftning och informationen är oberoende och kommersiella delar hålls åtskilda från övrig information. Avloppsguiden.se finansieras huvudsakligen av de kommuner som går in som medlemmar.

Länk till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

En blankett för ansökan om tillstånd för att bygga ett enskilt avlopp, och en blankett för sammanställning av hur ens avlopp är utformat finns längst ner på sidan. 

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2019-01-28