Badvatten

Badvatten

På uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen tar miljö- och byggnadsförvaltningen regelbundet prover på badvattnet under badsäsongen (12 juni-15 augusti) för att kontrollera temperatur och bakteriehalt. 

Svaren från proverna redovisas på havs- och vattenmyndighetens hemsida, se under Externa länkar. Sök på Tingsryds kommun för att se de olika badplatserna. Där publiceras även information från badplatser i hela Sverige.

Badvattnet analyseras på bakterier. När proverna analyserats av laboratoriet, bedöms badvattnet som: Tjänligt, Tjänligt med anmärkning eller Otjänligt som badvatten. Om resultaten visar på tjänligt med anmärkning innebär det att halterna av de bakterier som mäts är något förhöjda även om det inte anses innebära någon risk för sjukdom i samband med bad. Vid otjänligt prov finns det höga bakteriehalter i vattnet. Detta kan bero på att det finns fåglar i vattnet, men även på skiftningar i vädret. Vattenkvalitén kan variera och varje enskild provtagning utgör endast ett stickprov. Om ett bakteriologiskt prov bedöms som otjänligt ska ett nytt prov göras. Om prov två också är otjänligt ska badförbud övervägas.

De badplatser som provtas i Tingsryds kommun är:
Blötan, Djupasjön, Kuppersmåla, Kärrasand, Laxasand, Nabben (Linneryds camping), Midingsbråte, Mårdslyckesand, Norraryd, Näset (Södra Sandsjö), Rävabacken och Ursöbadet.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09