Radon

Radon

Uran förekommer naturligt i berggrunden. När uranet sönderfaller bildas andra radioaktiva ämnen, bland andra radium och radon. Radon är en radioaktiv gas som främst kommer från mark och visst byggnadsmaterial, till exempel så kallad blåbetong (alunskifferbaserad lättbetong). Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet. Radon luktar inte, smakar inget och syns inte heller. Det enda sättet att ta reda på radonhalten är att göra en mätning.

Mätning

Mätningen ska utföras under eldningssäsong (1 okt-30 april) för att vara tillförlitlig. Den vanligaste metoden är spårfilm. Du beställer radonmätare från ett mätlaboratorium och placerar ut dem enligt anvisningarna i minst två rum; sovrummet och det mest använda rummet förutom köket.

Det finns även möjlighet att utföra en ”korttidsmätning” under ett par veckor. Denna metod är dock inte lika tillförlitlig, men ger ett ungefärligt värde av radonhalten.
Enligt Strålskyddsinstitutets (SSI:s) metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder, ska mättiden vara minst två månader, ju längre tid desto noggrannare mätning. Du kan bo precis som vanligt under mättiden.
När mätningen är klar skickar du tillbaka radonmätarna till mätfirman tillsammans med ett protokoll som du fyllt i. Efter några veckor kommer sedan mätresultat med posten.

Socialstyrelsen har fastställt ett riktvärde för radon i inomhusmiljön. Riktvärdet, som gäller i bostäder och allmänna lokaler, är 200 Bq/m3.
Beställningen av radonmätare kan du göra genom något ackrediterat företag som är listade hos Swedac.

Radon i dricksvattnet

Radon i vatten påverkar oss genom luften, eftersom radon i vatten avgår till luften t ex. när vi duschar eller diskar. Detta bidrar till att radonhalten i luften ökar. Vi får ett tillskott till den årliga stråldosen av radon. Har man 1000 Bq/l i sitt vatten så bidrar det med ca 100 Bq/m3 till inomhusluften vid normal vatten-användning som disk, dusch, matlagning osv. Det är endast bergborrade dricks-vattenbrunnar som kan innehålla radon.

Sanera radon

Om det efter en radonmätning skulle det visa att halten radon överstiger riktvärdet kan man behöva göra en sanering. Det finns företag som är specialiserade på att sanera radon i byggnader.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09