Värmepump

Värmepump

Värmepumpen är en installation som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten. Installation av en värmepump ska anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen minst sex veckor innan installationsarbetet påbörjas.

Till anmälningsblanketten ska en skalenlig situationsplan (tomtkarta) bifogas. På situationsplanen ska fastigheten med byggnader, VA-, el- och teleledningar, kollektorns placering samt i förekommande fall egen och grannars vattentäkt och avloppsanordning tydligt framgå.

För handläggning av anmälan av värmepump tas en av kommunfullmäktige fastställd avgift ut.

Luftvärmepump

För luftvärmepumpar krävs inte anmälan, men tänk på att välja placering, så att grannar inte störs av buller.

Vattenskyddsområde

För berg - och jordvärmeanläggningar inom skyddsområde för vattentäkt krävs tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter innan installationen påbörjas.

Egenkontroll enligt miljöbalken

Oavsett vilken typ av värmepumpsanläggning du installerar är det viktigt att du sätter dig in i vad en värmepumpsanläggning är och hur du ska sköta och kontrollera den, för att undvika olägenhet för omgivningen.

Sanktionsavgift om du inte anmäler din värmepump

Om du inte anmäler din värmepumpsanläggning före du har inrättat den kan du komma att belastas med en miljösanktionsavgift.

Så här säger lagen

Installation av mindre markvärmesystem regleras av miljöbalkens bestämmelser (SFS 1998:808). Anmälan krävs enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 17 och 21 §. Vid högre effekt än 10 MW måste tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09