Invasiva arter

Invasiva arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk, ekonomisk skada samt risker för människors och djurs hälsa. Invasiva främmande arter är djur, växter,  svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt tagits till Sverige. De har inte alltid naturliga fiender, och kan därför öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden.

Exempel på invasiva främmande arter i Kronobergs län:

Rapportera invasiva främmande arter

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter. Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa invasiva främmande arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser.

Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter och andra i arbetet med att planera och prioritera för att förebygga och hindra spridning.

Om du som privatperson påträffar en invasiv art bör du rapportera in ditt fynd till Artfaktas webbplats.

Förbjudet att sprida invasiva främmande arter

De invasiva arter som är listade i EU-förordningen får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande.

Fastighetsägarens ansvar

Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter vid den egna fastigheten. Landlevande ryggradsdjur och vattensköldpaddor är undantagna. Ansvaret gäller för alla som äger fastigheter, det vill säga:

  • privatpersoner
  • kommunala och statliga fastighetsägare
  • bolag som äger fastigheter.

Läs mer om invasiva arter via externa länkar.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-06-30