Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöstörande verksamhet menas användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan påverka människors hälsa eller miljön genom bl a utsläpp, buller eller skakningar.

Användning innebär både aktiv användning, som att driva en fabrik eller ha en markanläggning samt passiv användning som t ex en deponi som inte längre används.
I begreppet miljöfarlig verksamhet ingår också numera tillfälliga störningar. Det kan vara en mobil verksamhet som står uppställd på en viss plats under en mycket kort tid, som t ex ett kross- eller sorteringsverk.

Företagare som bedriver miljöfarlig verksamhet är skyldiga att följa de allmänna hänsynsreglerna, även om verksamheten inte är anmälnings- eller tillståndspliktig.
Miljö- och byggnadsnämnden kan kräva av dig som företagare att du ska vidta åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Vad gäller när verksamheten byter ägare?

När en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet byter ägare ska den nya ägaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om ägarbytet. Ett givet tillstånd gäller den prövade verksamheten, oberoende av vem som driver verksamheten. Ägarbytet i sig innebär alltså ingen förändring i tillståndets giltighet. Vid ägarbytet krävs därför inget nytt tillstånd och inte heller behöver en anmälningspliktig verksamhet anmälas på nytt.

Definition av miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses, enligt Miljöbalken 9 kap 1§, utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1, eller genom förorening av mark, luft, vattenområde eller grundvatten eller användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller ickejoniserande strålning eller annat liknande.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09