Egenkontroll miljöfarlig verksamhet

Egenkontroll miljöfarlig verksamhet

I och med miljöbalkens införande kom även kravet på verksamhetsutövarens egenkontroll. Kravet på egenkontroll gäller så snart miljöbalken gäller, dvs så snart du bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenheter eller skada för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att större delen av ansvaret för kontroll, planering och uppföljning av verksamheten nu läggs på dig som verksamhetsutövare.

Egenkontrollen är den metod du som verksamhetsutövare bör använda dig av för att kunna leva upp till de krav som ställs och kunna visa upp för oss på miljö- och byggnadsförvaltningen som tillsynsmyndighet.

Tänk på

Egenkontrollens omfattningen och detaljeringsgrad beror på verksamhetens typ, storlek och omfattning och i vilken grad den kan påverka miljön och människor.

Egenkontrollen kan samordnas med miljöledningssystem som ISO 14001 och EMAS.

För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter, s k C- och B- anläggningar, gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) som ytterligare preciserar kraven, se länk nedan.

Bedriver du en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och överträder vissa krav i 4-7 §§ FVE, kan du tvingas att betala en miljösanktionsavgift.

Vid driftsstörningar eller liknande vid en anmälningspliktig, miljöfarlig
verksamhet kontakta omgående miljö- och byggnadsförvaltningen. Om du inte gör detta, kan du tvingas att betala en miljösanktionsavgift.

Egenkontrollens omfattning

Det ska finnas en person som är dokumenterat ansvarig för de krav som miljöbalken ställer på verksamheten.

Det ska finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att den utrustning som används inom verksamheten hålls i gott skick. Dessa rutiner måste dokumenteras.

Verksamheten måste fortlöpande och systematiskt undersökas för att bedöma riskerna från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras.

Inträffar en driftstörning, olycka eller tillbud i verksamheten, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, måste tillsynsmyndigheten omedelbart underrättas.

En förteckning ska upprättas över de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten, som kan innebära risker från hälso- och miljösynpunkt.

Övertar du en miljöfarlig verksamhet som har tillstånd eller som har anmälts ska du snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheterna om de ändrade förhållandena. Observera att denna förordning inte reglerar frågor som rör arbetsmiljön.

Länk till Förordning egenkontroll

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09