Oljeavskiljare

Oljeavskiljare

Du ska installera oljeavskiljare där det finns risk att olja, diesel och liknande kan hamna i avlopps- eller dagvattenbrunnen. Verkstäder, bensinstationer och fordonstvättar är exempel på sådana verksamheter. Även större parkeringsytor kan behöva oljeavskiljning.

Regelbundet underhåll

För att oljeavskiljaren ska rena det utgående avloppsvattnet från olja på ett effektivt sätt behöver du regelbundet underhålla och kontrollera den. Ansvaret ligger normalt på den verksamhet som använder oljeavskiljaren.

Du bör:

 • regelbundet kontrollera oljeskiktets tjocklek, slamvolymen, larmfunktionen och, i vissa fall, provta utgående vatten,
 • journalföra underhåll, skötsel och kontroller,
 • utgå från tillverkarens rekommendationer för skötsel och underhåll och anpassa det utifrån din verksamhets behov. Oljeavskiljaren måste vara dimensionerad för den verksamhet du bedriver.

Töm minst en gång per år

Du bör tömma oljeavskiljaren minst en gång per år. Enligt standarden SS-EN 858–2 bör tömning av avskiljaren ske när halva slamvolymen eller 80 procent av lagringskapaciteten för olja är fylld.

Du bör inte använda oljeavskiljarens överfyllnadslarm som signal på att det är dags att tömma oljeavskiljaren. När larmet aktiveras har det redan gått för lång tid mellan tömningarna.

Efter tömning behöver du återfylla oljeavskiljaren med rent vatten. Du bör kontrollera automatiska avstängningsventiler och du bör byta eller rengöra koalesatorn (eller annat filter).

Kunskap är viktigt

För att oljeavskiljaren ska fungera får du inte hälla i någon kemikalie som kan lösa upp oljan. Det är därför viktigt att du har kunskap om de tvättkemikalier som används. Exempel på lämpliga tvättkemikalier finns på Kemikaliesvepet.

Om du använder andra medel bör du själv kontrollera att de är lämpliga för ändamålet. En del kemiska produkter kan sätta oljeavskiljaren ur spel. Säkerställ därför att inga kemikalier oavsiktligt riskerar att släppas ut till oljeavskiljaren. Detta kan göras genom att täta golvavlopp där kemikalier förvaras eller genom att förvara kemiska produkter invallat. Vissa av dagens avfettnings- och tvättmedel bildar oljeemulsioner, det vill säga mikrodroppar av olja, vilket gör att oljan inte avskiljs. Självspaltande eller självseparerande avfettningsmedel ska därför användas. På vissa säkerhetsdatablad står det ”bildar inga stabila mikroemulsioner” för den aktuella kemikalien, vilket innebär att den är självspaltande, efterfråga detta från din leverantör.

Slam och olja från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor klassas som farligt avfall och får endast transporteras av någon som har tillstånd att transportera farligt avfall. Du är skyldig att kontrollera att transportören har ett sådant tillstånd.

Olika typer av oljeskiljare

Det finns olika sorters oljeavskiljare.

Gravimetrisk oljeavskiljare

Principskiss över en gravimetrisk oljeavskiljare.

I en gravimetrisk oljeavskiljare sjunker slammet till botten medan oljan flyter ovanpå vattenytan. Slam och olja hålls kvar av en skärm när vattnet rinner ut. Oljelösande tvättmedel förstör funktionen eftersom oljedropparna blir för små för att separeras från vattenfasen. Det är viktigt att avskiljaren är tillräckligt stor och töms regelbundet för att oljan ska hinna skikta sig och avskiljas.

Oljeavskiljare med koalescensfilter.

Koalescensavskiljare

I en koalescensavskiljare slås små oljedroppar samman i ett filter till större droppar som kan avskiljas. Den kräver regelbunden skötsel eller utbyte av filtret för att fungera.

Egenkontroll av oljeavskiljare

För att oljeavskiljarsystemet ska fungera väl är skötseln av anläggningen viktig. Det bör ingå i din egenkontroll. Grunden för de kontroller som behöver utföras hittar du i anvisningar från tillverkaren. Provtagning av utgående vatten visar om oljeavskiljaren fungerar som den ska.

Minst var sjätte månad

 • Kontrollera oljeskiktets tjocklek. Det finns olika sätt att göra detta. Du kan stryka vattenpasta på en pejlsticka eller använda ett genomskinligt kontrollrör med bottenventil.
 • Kontrollera slamlagrets tjocklek. Det kan du göra antingen med en sticka som förs ner i slamlagret eller med ett kontrollrör. I produktbladet för avskiljaren framgår det hur tjockt slamskiktet ska vara innan du bör tömma oljeavskiljaren.
 • Kontrollera att larmet fungerar.
 • Kontrollera att koalesatorn fungerar.

Minst en gång om året

 • Töm oljeavskiljaren helt. Kom ihåg att återfylla den med rent vatten efter tömningen, annars finns det risk att olja följer med vattnet ut från avskiljaren.
 • Kontrollera den automatiska avstängningsventilen.
 • Byt ut eller rengör koalesatorn.
 • Rengör provtagningsbrunn och eventuellt slamavskiljare (när den är en egen brunn och inte integrerad i avskiljaren).

Femårskontroller

Av standarden SS-EN 858–2 framgår att oljeavskiljare ska genomgå en besiktning minst vart femte år. Syftet är att kontrollera att oljeavskiljaren är tät och att den fungerar som den ska och renar spillvattnet från verksamheten tillräckligt väl.

Äldre oljeavskiljare som installerats före 2003 då standarden kom, behöver också besiktigas. Ju äldre en avskiljare är desto större är risken att den inte längre är tät eller på annat sätt inte fyller den funktion som krävs i dag. Besiktningarna görs av samma företag, men anpassas i de delar som är tillämpliga på den äldre avskiljaren. I vissa fall kan oljeavskiljaren vara så gammal att den behöver bytas ut för att klara reningskraven och då kanske en besiktning inte alltid är rätt. Rådgör med besiktningsföretaget innan du beställer kontroll.

Installation av oljeavskiljare

Innan du installerar en ny oljeavskiljare bör du noggrant fundera på vad oljeavskiljaren ska användas till. Korrekt dimensionering och lämplig modell är avgörande för funktionen. Normalt krävs en oljeavskiljare klass 1, vilket är en avskiljare med bättre rening. För klass 1 gäller att maximalt 5 mg olja per liter får släppas ut.

Dagvatten från ytor som inte riskerar att förorenas av olja bör inte ledas till oljeavskiljaren eftersom den då kan bli överbelastad.
Vid nybyggnation kan det vara värt att överväga behovet av ett golvavlopp. Går det att klara sig utan medför det minskad miljörisk, minskat arbete och en ekonomisk besparing. På samma sätt kan det ibland vara mest praktiskt att försluta befintliga avlopp om de inte behövs.

Tänk på att du kan behöva göra en bygganmälan innan du installerar oljeavskiljaren. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningens byggavdelning i god tid innan.

VA-enheten ställer också krav

VA-enheten är huvudman för vatten och avlopp i kommunen. De har följande krav:

 • VA har ingen skyldighet att ta emot annat spillvatten än det från normal hushållskvalitet.
 • Verksamheter som hanterar olja och har kommunalt avlopp i lokalen ska ha en oljeavskiljare.
 • Vid nyinstallation ska avskiljaren uppfylla klass 1 enligt SS-EN 858. Befintliga avskiljare ska minst uppfylla klass 2.
 • Föroreningar får inte släppas på avlopps- eller dagvattennätet enligt Svenskt vatten P 95.

Mer information