Cisterner

Cisterner

Återkommande kontroll och kontrollintyg

Alla cisterner ska kontrolleras regelbundet. Genom att kontrollera cisternen kan läckage som förorenar mark och vatten undvikas. Det är du som ägare som är ansvarig för att innehållet i cisternen lagras och hanteras korrekt. Som ägare ska du också känna till de regler som följer med ägandet av en cistern. Om det skulle ske en olycka och det visar sig att reglerna inte följts kan det uppstå problem med ersättning från ditt försäkringsbolag.

Det är olika krav på kontrollintervall beroende på vilket korrosionsskydd som cisternen har. En cistern med gott korrosionsskydd har normalt 12 års kontrollintervall. Det är då en K-cistern eller en så kallad skyddad S-cistern. En cistern med sämre korrosionsskydd har normalt 6 års kontrollintervall (vanlig S-cistern). Om cisternen finns utomhus, ligger i marken eller finns inom ett vattenskyddsområde ska en kopia av kontrollintyget skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Den återkommande kontrollen ska utföras av ett ackrediterat företag. Ett register över ackrediterade företag finns på www.swedac.se (under Vår verksamhet /Ackreditering / i Sverige, och välj sedan Oljetankar - villatankar).

Ny cistern eller cistern som ska tas ur bruk

Vid nyinstallation eller demontering av cistern ska även detta skriftligen informeras till miljö- och byggnadsförvaltningen. Cisternanordning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas för att förhindra att cisternen kan återfyllas. Att ta bort påfyllningsrör och avluftningsledning är åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas av misstag. Om cistern i mark inte är möjlig att avlägsna bör den fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador.

Avfallet som uppkommer vid rengöring och tömning är farligt avfall och lämnas till mottagningsstation för sådant avfall. Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver räknas också som farligt avfall.

Vattenskyddsområde

OBS! Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde får inte ske utan
anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden.

Om cisternen ligger inom ett vattenskyddsområde skall den invallas om den ligger utomhus. Cisterner inomhus bör vara invallade. Om de inte är invallade skall de besiktigas oftare än invallade. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information.

Vid påfyllningsröret skall finnas en skylt som anger att cisternen ligger inom ett vattenskyddsområde.

Miljösanktionsavgifter

För vissa förseelser kan Miljö- och byggnadsnämnden besluta om miljösanktionsavgift. Detta gäller bland annat om inte återkommande kontroll görs i tid eller om inte nyinstallation av cistern anmäls till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Ytterligare information

Kontakta oss på miljö- och byggnadsförvaltningen om,

  • Din oljetank inte har kontrollerats de senaste 12 åren. Det innebär att anläggningen inte finns i kommunens register och att Du inte får någon påminnelse när tiden är inne för kontrollbesiktning.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09