Kemikalielagring

Kemikalielagring

Förvaring av kemikalier, inklusive oljor och farligt avfall ställer krav på skyddsåtgärder. Avsikten är att förhindra att kemikalier kommer ut i vatten, mark och luft. Det är viktigt att du som hanterar kemikalier och farligt avfall följer dessa krav.

Det är du som verksamhetsutövare eller du som vidtar en åtgärd som har hela ansvaret när det gäller att uppfylla kraven i miljöbalken. Om det behövs, får Miljö- och byggnadsnämnden med stöd av miljöbalken förelägga en verksamhetsutövare om att vidta skyddsåtgärder.

Tänk på

Kemikalier och farligt avfall bör i första hand förvaras inomhus. Förvaring inomhus av kemikalier och farligt avfall i flytande eller fast form ska ske i utrymmen med tätt underlag och utan golvbrunnar.

Flytande kemikalier och farligt avfall ska dessutom förvaras inom invallning eller motsvarande. Förrådsrum kan fungera som invallning under förutsättning att det saknar golvavlopp och har förhöjd tröskel.

Vid förvaring utomhus ska kemikalier och farligt avfall placeras på pall och på tät, hårdgjord yta försedd med nederbördsskydd.

Förvaringsplats för flytande kemikalier eller farligt avfall ska dessutom förses med invallning eller motsvarande. Tömning av dagvatten från invallning ska i första hand ske genom pumpning med manuell start. Eventuell avtappnings-ventil ska hållas låst. Urpumpning kan underlättas genom att invallningen förses med golv som lutar mot pumpgrop.

Invallning av kemikalier ska med god marginal rymma minst den volym som kan rinna ur den största behållaren. Fungerar förrådsrum som invallning ska skarven mellan väg och golv vara tät.

Lagring inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde ska kemikalier och farligt avfall i fast eller flytande form alltid förvaras inom invallning eller annan anordning som säkerställer att inget utflöde kan ske.

Kontrollera

  • Alla emballage ska vara tydligt märkta med uppgift om innehåll.
  • Kemikalier och farligt avfall ska alltid förvaras i utrymmen dit obehöriga inte har tillträde.
  • Förvaringsplatsen ska vara märkt med uppgift om de kemikalier och det avfall som förvaras på platsen.
  • Tomma fat bör förvaras på separat plats för att förhindra sammanblandning med fyllda. Den gamla märkningen ska avlägsnas eller göras oläslig på tömda, rengjorda förpackningar som tidigare innehållit farliga produkter.
  • Tillfälligt uppställda behållare för kemikalier vid t ex byggarbetsplatser ska placeras inom invallat område eller på annan tät förvaringsplats.
  • Där risk för påkörning finns ska påkörningsskydd alltid anordnas.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09