Ventilationskontroll

Ventilationskontroll

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader ska byggnadens ägare se till att det utförs funktionskontroll av ventilationssystem (OVK).

Funktionskontroll

Innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, eller vid ombyggnad av ett befintligt ventilationssystem, ska funktionskontroll utföras. Befintliga byggnader, utom småhus, ska kontrolleras vid regelbundet återkommande besiktningar, med intervaller som anges i Boverkets Författningssamling BFS 1994:40 (se tabell nedan). Observera att industrins kontors- och personal-utrymmen inte är undantagna från kontroll.

Miljö- och byggnadsförvaltningen övervakar, på uppdrag av Miljö- och byggnadsnämnden, att ägare till byggnader i Tingsryds kommun fullgör sina skyldigheter beträffande funktionskontroll av ventilationssystem.

Kontroll

Kontrollen ska utföras av godkänd kontrollant, dvs kontrollanten ska vara riksbehörig eller ha lokalt godkännande.

Första besiktningen

Vid den första besiktningen ska följande kontrolleras:

  • Att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter
  • Att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • Att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet
  • Att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett

Återkommande besiktning

Vid de återkommande besiktningarna ska kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk samt att kraven enligt punkterna 2-4 ovan är uppfyllda.

Buller från ventilationsanläggning

Buller inom- och utomhus från ventilationsanläggningar ska alltid beaktas. Vid kontroll av ny anläggning ska ljudnivåmätning alltid utföras. Vid återkommande kontroll ska mätning utföras om anläggningen bedöms avge störande ljud. Tillåten ljudnivå inomhus får ej överstiga gällande föreskrifter. För utomhus-buller ska Naturvårdsverkets riktlinjer uppfyllas.

Besiktningsintervall
Byggnadstyp/Lokaltyp Intervall*
Daghem; skolor; vårdlokaler o dyl** 2 år
Flerbostadshus; kontorshus o dyl FT-vent 3 år
Flerbostadshus; kontorshus o dyl F-vent 6 år
Flerbostadshus; kontorshus o dyl S-vent 9 år

FT = från- och tilluftsventilation, F = frånluftsventilation, S = självdrag

* Intervallen räknas mellan tidpunkterna för utförda ordinarie besiktningar.
Tidigaste tidpunkt för kontroll är 1 januari aktuellt år för återkommande
besiktning och senaste tidpunkt är 31 december detta år.

** Till kategorin daghem och skolor räknas även förskolor, gymnasier
och fritidshem. Med vårdlokaler avses sjukhus, sjukhem, ålderdomshem,
vårdhem och servicehus för äldre.

Besiktningsprotokoll

Vid varje besiktning ska protokoll föras. I protokollet ska resultatet av kontrollen antecknas. Funktionskontrollanten ska skicka in ett protokoll till miljö- och byggnadsförvaltningen. Om funktionskontrollanten meddelar anmärkning, ska byggnadens ägare snarast möjligt avhjälpa påtalade brister. Protokoll från ombesiktning ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Intyg över genomförd besiktning ska anslås på väl synlig plats i byggnaden.
Ett protokoll per system ska in lämnas.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09