Godkännande av funktionskontrollant

Godkännande av funktionskontrollant

Krav på kompetens vid lokalt godkännande

Funktionskontroll av ventilationssystem ska utföras av sakkunnig som har riksbehörighet eller lokalt godkännande av miljö- och byggnadsförvaltningen. Som sakkunnig godkänns endast den som har erforderlig utbildning och erfarenhet och som är lämplig för uppgiften. Lokalt godkännande ges för tre år och är avgiftsbelagt.

Behörighetsnivåer

Lokalt godkännande kan erhållas för nivå E, N eller K.
Behörighet E ger rätt att kontrollera ventilationssystem i en- och tvåbostadshus, lägenheter med separata ventilationssystem i flerbostadshus samt ventilationssystem S (självdrag) i flerbostadshus och kontorsbyggnader.
Behörighet N ger rätt att kontrollera ventilationssystem enligt behörighet E samt ventilationssystem F (frånluftsventilation) i flerbostadshus, kontorsbyggnader m m.
Behörighet K ger rätt att kontrollera ventilationssystem av alla slag.

Krav på utbildning

Sökanden ska ha allmän teknisk kunskap genom avlagd examen från någon av följande utbildningar: teknisk högskola

  • ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt gymnasium
  • nuvarande gymnasieskolans fyra- eller femåriga tekniska linje
  • yrkesteknisk högskoleutbildning, YTH
  • annan utbildning som Miljö- och byggnadsnämnden finner likvärdig. I samtliga fall förutsätts att utbildning skett inom lämpligt fackområde, t ex bygg- eller VVS-linje. Vid behörighet E kan annan utbildning godtas.

Erfarenhet från praktiskt arbete

För behörighet E krävs erfarenhet från arbete inom behörighetsområdet under minst två år. Erfarenheten ska omfatta mätning och kontroll av systemens funktion.
För behörighet N ska sökanden, efter avlagd examen, under minst tre år ha varit yrkesverksam inom minst två av följande fyra områden: projektering, produktionsledning, besiktning eller entreprenadkontroll.

För behörighet K ska sökanden, efter avlagd examen, under minst fem år ha varit yrkesverksam inom minst tre av följande fem områden:
projektering, produktionsledning, injustering, besiktning eller entreprenadkontroll.

Kompletterande utbildning

Om den sökande saknar yrkesmässig erfarenhet av injustering och/eller besiktning och kontroll, ska denne ha genomgått kompletterande utbildning för dessa verksamheter.

Kunskap om bygglagstiftning m m

Förutom kunskap om förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem ska sökanden ha kännedom om det administrativa förfarandet vid bygglov och bygganmälan.
Detta ska innefatta kännedom om:

  • Plan- och bygglagen med förordning, PBL, PBF
  • Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m m, BVL med förordning, BVF
  • Boverkets byggregler
  • Tidigare lagar och föreskrifter som berört byggandet
  • Räddningsverkets föreskrifter om skyddsrum och dåvarande civilförsvarsstyrelsens bestämmelser för äldre skyddsrum
  • Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om asbest och förordningen om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09