Fiskestadsjön LOVA-projekt

Fiskestadsjön - ett LOVA-projekt

Tingsryds kommun deltar i ett lokalt vattenvårdsprojekt, LOVA, för att undersöka Fiskestadsjön och dess våtmarker i Väckelsång.

Tingsryds kommun har hos Havs- och vattenmyndigheten ansökt och beviljats anslag med 980 000 kr för att göra en förstudie inför anläggandet av våtmarker vid Fiskestadsjöns in- och utlopp samt reglering av Eskilaån. Ett villkor är att vattenlevande organismer inte ska hindras i sina vandringar upp och nerströms. Förstudien genomförs som ett LOVA-projekt (Lokalt vattenvårdande) av Tingsryds kommun under tiden 2019-03-30 till 2020-11-30 och en särskild projektgrupp med representanter för markägare och byalagen runt sjön, LRF, Bräkneåns Vattenråd samt Fiskestad- och Kroksjöns Fiskevårdsområdesförening har bildats.

Bakgrund

Fiskestadsjön ingår i Bräkneåns vattensystem och påverkar i hög grad dess vattenkvalité och flöden. Vattenkvalitén har mätts i 20 år och visar att brunt, humusrikt vatten med lågt ph-värde och höga halter av kväve och fosfor rinner in i Fiskestadsjön via Nistenkanalen och lämnar sjön via Eskilaån med mindre extrema värden. Liknande processer sker i Ygden och Tiken nedströms. Ändå når uppskattningsvis flera ton kväve och fosfor Östersjön bara via Bräkneån, vilket i sin tur bidrar till utbredningen av döda bottnar i Östersjön. Därför behövs effektivare åtgärder för att motverka övergödningen i våra vattendrag. Ett sådant sätt är anläggandet av våtmarker.

Fiskestadsjön har under senare år nått allt lägre vattennivåer. Sensommaren 2018 uppmättes vattennivån som lägst 134,38 meter över havet (m ö h). Gräs växte på nya sandbankar. Slyet tog fart i strandgräset. Sjön blev mindre. Eskilaån torkade ut och fisken dog. Liknande fenomen kunde man studera i flera kringliggande sjöar, för det året var årsnederbörden bara hälften mot vad den brukar vara. Den sommaren kunde man inte komma ut med båtar ifrån Söftestorps by eller Kåranäs semesterby.

I februari 2018 uppmättes 135,42 m ö h i Fiskestadsjön. Vårfloden kommer tidigt nuförtiden, men på några veckor sjunker det mesta undan. Det betyder att vattenytan varierar på en meter under ett år i en sjö som har ett uppskattat medeldjup på 1,2 meter.

LOVA-projektet

Detta LOVA-projekt syftar även till att jämna ut flödena i Fiskestadsjön och Eskilaån. Att undvika de låga vattennivåerna hindrar igenväxningen. Att mildra de extremt höga nivåerna skulle gynna skogsbruket. Att buffra vatten inför växtperioden, då de flesta diken är torra, och reglera Eskilaån, så att där alltid finns ett minimiflöde skulle gynna fisket i ån och ekosystemet i hela Bräkneåns vattensystem nerströms.

Ägare av Eskilaån, med rätt att släppa ut vatten ur Fiskestadsjön, är Fiskestadsjöns sjösänkningsföretag, senare kallat Eskilaåns kanalbolag. Tidigare fanns det dammluckor vid Eskilakvarn som reglerade vattennivån i sjön. Efter en lantmäteriförrättning gjord 1882 hade kvarnägaren rätt att sänka sjön ”5 fot från inhuggna märken” alltså nästan 1,5 meter. Inhuggna märken har hittats på en nivå av 136,26 m ö h. Sjösänkningen gjorde det möjligt att anlägga flera hundra hektar mossodlingar runt sjön, mestadels i Fiskestad by, och att torrlägga sjön Nisten. Idag är dammluckorna borttagna, mossarna som odlades upp har sjunkit en meter och efter de sista fördjupningarna av Eskilakanalen under 1960-talet har Eskilaåns Kanalbolag blivit alltmera inaktivt. Dess cirka 70 delägare företrädes idag av en interimsstyrelse. Har du fått detta informationsbrev är din fastighet troligen också delägare i kanalbolaget i fråga.

Åtgärder

Hittills har Tingsryds Kommun inom LOVA-projektets ram upphandlat en djupmätning av Fiskestadsjön, utökade vattenprover i för sjön tillrinnande diken, vattenrättslig utredning av vattendomar upp och nerströms Fiskestadsjön samt konsult för att ta fram en optimal vattennivå för Fiskestadsjön framöver. Däri ingår en hydrologisk utredning av sjön med konsekvensanalyser för olika vattennivåer. Hänsynen till skogsbruket är viktig.

I ett senare stadium ska förstudie och eventuell projektering av våtmarker göras. De markägare som då kan komma att beröras är redan kontaktade.

En syn av Eskilakanalen tillsammans med dess kanalbolags interimsstyrelse har genomförts. Det visade sig att dess status är god. Fastighetsägare längs kanalen kommer att få protokollet.

Fiskestadsjöns vattenflöden påverkar skogsbruket runt sjön på flera sätt. Därför kommer projektgruppen att anordna en skogsdag framöver på temat skog och vatten. Helst med medverkande från både Södra och LRF.

Projektsamordnare                   Anders Blomquist      0767 93 33 27    andblom53@gmail.com

Projektledare                             Jörgen Larsson           0477 441 16    jorgen.larsson@tingsryd.se

Information om LOVA-projekt HÄR.