Avfallshantering

Avfallshantering

Tingsryds kommuns avfallshantering sköts av Södra Smålands avfall och miljö, SSAM. Dit kan du vända dig med frågor kring all avfallshantering såsom sophämtning, återvinningscentraler, slamtömning och fakturering.

Från och med 1 januari 2019 ansvarar SSAM för avfallshanteringen i Tingsryds kommun. Bolaget ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner och tar hand om sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning i samtliga fem kommuner.

Gemensam avfallsplan ska förebygga att avfall uppstår

Tingsryd har, tillsammans med fyra andra kommuner i länet, antagit en ny gemensam avfallsplan med mål och åtgärder för att bland annat förebygga att avfall uppstår samt omhänderta mer avfall till återvinning.

Den nya gemensamma avfallsplanen för Tingsryd, Lessebo, Växjö, Markaryd och Älmhults kommuner, går från att avfallshantering handlat om effektivt undanskaffande till att i stället planera för att förebygga att avfall uppstår och utnyttja de gemensamma resurserna fullt ut. Allt avfall ska också hanteras som potentiella resurser.

I planen finns mål och åtgärder för att förebygga att avfall uppstår samt att omhänderta mer avfall till återanvändning. Mängderna grov-, rest- och matavfall ska minska med 25 procent till år 2025 (jämfört med år 2015). De fem kommunerna har beslutat att:

  • Införa källsortering av matavfall, förpackningar och returpapper i samtliga kommunägda samhällsfastigheter och i de kommunala bostadsbolagens fastigheter.
  • Ställa krav och efterfråga lösningar på avfallssnåla lösningar i upphandlingar, till exempel alternativ till engångsmaterial och återanvända produkter.
  • Arbeta systematiskt med att minska matsvinn genom att följa en gemensam metodik för att minska, mäta och följa upp matsvinnet.
  • Öka mängden återanvänt material vid byggnation av kommunägda lokaler och omhänderta material för återbruk i högre utsträckning när byggnader rivs eller renoveras.
  • Utföra all sophämtning med förnyelsebart bränsle.
  • Erbjuda 100 procent av villor och fritidshus fyrfacksinsamling.
  • Minska nedskräpningen, bland annat genom att mäta nedskräpning och se över organisationen för hur arbetet med nedskräpning ser ut.

Avfallsplanen har beslutats i samtliga fem kommuners kommunfullmäktige och gäller fram till 2025. Du kan läsa avfallsplanen i pdf-filerna längre ner på sidan. Mer information finns även på denna länk till SSAMs hemsida. 

Om du har frågor kring din avfallshantering ska du vända dig till SSAM på telefon 0470- 59 95 00 eller info@ssam.se.

Information ang renhållningstaxan hittar du via denna länk

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2022-04-12