Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall

Alla som bygger och river ska sortera avfallet enligt de nya reglerna i miljöbalken samt plan- och bygglagen. I Tingsryds kommuns avfallsplan finns det som mål att minska mängden avfall i kommunen och i Sveriges miljömål finns det även som målsättning om en giftfri miljö samt en god bebyggd miljö.

Från och med den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser att gälla för den som producerar bygg- och rivningsavfall. Kravet är att alla som bygger och river ska sortera avfallet för att uppfylla kraven i miljöbalken samt plan- och bygglagen. Syftet med utsorteringskravet är att komma högre upp i avfallshierarkin så att både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan öka. Utsorteringskraven kommer att ge ökade förutsättningar för att kunna åstadkomma fler cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter genom att:

 • Öka återanvändningen
 • Öka materialåtervinningen
 • Samla in farligt avfall på ett kontrollerat sätt
 • Minska mängderna som deponeras

Bestämmelserna innebär att den som bygger eller river ska sortera ut följande avfallsmaterial vid källan, det vill säga på den plats du bygger eller river, och förvara avfallsmaterialet skilt från varandra och från annat avfall.

 • Trä
 • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips
 • Farligt avfall
 • Brännbart avfall (dvs. det brännbara avfall som blir kvar efter att avfallsslagen ovan har sorterats ut

Undantag och dispens

Det finns vissa generella undantag från kraven på sortering av dessa material och brännbart avfall vid källan. Dessa undantag gäller bara om materialen inte går att sortera på plats. Du måste då lämna avfallet till ett företag som sorterar i efterhand. Om du inte omfattas av de generella undantagen men inte kan sortera materialen måste du ansöka om dispens från kraven hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du kan kontakta oss på mejlen MBF@tingsryd.se eller på växeln 0477-441 00.

Plan- och bygglagen gällande bygg- och rivningsavfall

De nya lagändringarna ska underlätta för återanvändning och materialåtervinning samt möjliggöra säker hantering av farliga ämnen. Lagändringen innebär att:

 • Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
 • Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning och hantering av farliga ämnen.
 • Kontrollansvarig ska stötta byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter.
 • På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur man har identifierat avfall och återanvändbara byggprodukter.

Lämna bygg-och rivningsavfall

Privatpersoner ska lämna det sorterade bygg- och rivningsmaterialet på en återvinningscentral. Du hittar alla SSAM:s återvinningscentraler via denna länk till SSAM:s hemsida.

Företag ska lämna det sorterade bygg- och rivningsmaterialet hos ett privat företag som är godkänd avfallshanterare eller till en återvinningscentral (då krävs det att du har ett giltigt företagskort). Du hittar mer information för företag via denna länk till SSAM:s hemsida.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08