Samhällsplanering

Samhällsplanering

Att planlägga användningen av mark och vatten är en kommunal angelägenhet. Kommunen har ensamrätt att anta planer och kan bestämma om planläggning skall komma till stånd eller inte. Det är det som ibland kallas det ”kommunala planmonopolet”.

Ansvaret för den översiktliga planeringen ligger under Kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden har en samordnande och utförande uppgift. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser. Miljö- och byggnadsförvaltningen svarar för det praktiska utförandet inom nämndens ansvarsområden. Planerna antas slutligen av samhällsbyggnadsnämnden. De planer som är av större allmänt intresse antas av kommunfullmäktige.

Översiktlig planering

Översiktsplan
Det är en kommunal angelägenhet att besluta om hur mark- och vattenområden skall användas. Varje kommun skall enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och hur bebyggelsen skall utvecklas, genom såväl nybyggande som bevarande. Översiktsplanen skall också visa hur riksintressen skall tillgodoses inom kommunen.
På detta sätt fungerar översiktsplanen som vägledning för den mer detaljerade planeringen.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan upprättas för delar av kommunen. Syftet med en fördjupad översiktsplan kan t.ex. vara att möjliggöra för nya industriområden eller bebyggelseområden för bostäder i en tätort.

Detaljplanering

Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj. Syftet med detaljplanen kan vara att möjliggöra ny bebyggelse eller ändra bebyggelsens innehåll, säkra bevarande eller införa viss bygglovbefrielse mm. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som reglerar bebyggelsens omfattning och användning inom ett visst område.

Områdesbestämmelser
Genom områdesbestämmelser kan man reglera något eller några förhållanden (t.ex. utformning av bebyggelse eller maximal-byggnadsarea) utan att ta ställning till markanvändningen i enskildheter. Områdesbestämmelser kan t.ex. vara ett alternativ till detaljplan för att bevara värdefulla bebyggelsemiljöer men också för att ge handlingsberedskap inför önskvärda framtida förändringar i markanvändningen. Områdesbestämmelser är bindande för bygglovsprövningen.

Planprocess

Den formella planprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen skall allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Samråd skall ske med berörda sakägare och myndigheter med flera.