Samhällsplanering

Samhällsplanering

En fungerande planering är  mycket viktig för en stad och ett modernt samhälle. Genom god planering kan vi skapa trygga, hälsosamma och attraktiva miljöer för människor att bo och vistas i, vi kan ge förutsättningar för en välfungerande infrastruktur och för ett utvecklat näringsliv. Med god planering kan vi också säkerställa att värdefulla natur- och kulturmiljöer tas till vara samt utvecklas och anpassa den byggda miljön efter ett förändrat klimat.

Samhällsplanering utförs av många olika aktörer, på många olika nivåer. Den kommunala planeringen sker huvudsakligen på två nivåer. Den första på översiktlig nivå som behandlar grunddragen i hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, men också användningen av mark- och vattenområden. Den andra som är planering på detaljnivå reglerar bebyggelsemiljöns utformning och användningen av mark och vatten. Planering på detaljnivå sker genom framtagandet av detaljplaner och områdesbestämmelser.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-10-19