Ansöka om planläggning

Ansöka om planläggning

En detaljplan säger var och hur du får bygga och vad ett visst område får användas till. Om du vill bygga eller anlägga något som går emot gällande detaljplanens bestämmelser eller om området inte är planlagt sedan innan kan du ansöka om planläggning. Du som privat fastighetsägare, företagare m.fl. kan ansöka om planläggning genom att fylla i vår blankett.

I Plan- och bygglagen finns regler om när en detaljplan ska göras. Det finns olika faktorer som avgör om kommunen måste göra en detaljplan innan nämnden kan ge bygglov. Det har att göra med både den typ av förändring som ska ske och platsens förutsättningar, det vill säga hur platsen ser ut idag. Längst ner på sidan finns två blanketter för ansökan om planbesked eller planändring, vilket man ansöker om ifall man är intresserad av att ett område ska detaljplaneläggas eller ifall man vill ändra en gällande detaljplan. Blanketten skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen i kommunen. Antingen med mejl till "mbf@tingsryd.se" eller med post till box 88, 362 27 Tingsryd. Skriv gärna "Miljö- och byggnadsförvaltningen" på kuvertet.

Vad innebär planbesked

Ett planbesked är ett beslut på om kommunen tänker påbörja arbete med detaljplan eller inte. Ett positivt planbesked innebär att vi kommer påbörja ett planarbete med en viss inriktning för vad området ska användas till. Kommunen avgör ifall en ny detaljplan ska tas fram eller ifall en planändring av gällande detaljplan ska tillämpas.  Vid ett positivt planbesked ska vi informera om hur mycket tid vi tror behövs innan detaljplanen kan antas. Det tar i snitt cirka ett år från att positiva planbeskedet har givits tills att detaljplanen vinner laga kraft. Dock varierar tiden mycket beroende på omfattningen av detaljplanen. Om det kommer in synpunkter under tiden vi arbetar med planen kan planförslaget bli annorlunda eller så kan till och med arbetet med planen avbrytas. Planbeskedet är är alltså inte bindande. I samband med ett positivt planbesked ska ett planavtal skrivas mellan kommunen och den sökande som reglerar kostnaden och redogör för en tidsplan kring för hur lång tid planprocessen förväntas ta innan detaljplanen vinner laga kraft. Notera att kommunen tar ut en avgift vid ansökan om planbesked oavsett utfallet av ansökan.

Ett negativt planbeskedet kan inte överklagas, men kommunen ska motivera varför man valt att inte påbörja detaljplaneprocessen. Har ni frågor angående ansökan om planbesked är ni mer välkomna till att kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. En påbörjad dialog med kommunens planarkitekter innan en ansökan om planbesked skickats in, kan vara ett bra första steg för att få en bra detaljplaneprocess.

Hur lång tid tar det innan ett beslut tas

Efter att din ansökan har inkommit granskas ärendet. Därefter fattas ett politiskt beslut om uppdrag så snart som möjligt. Handläggningstiden beror på hur mycket tid och resurser som finns för tillfället. Enligt lag ska kommunen ge ett planbesked senast fyra månader efter att en fullständig ansökan har kommit in.

Vi tar en avgift för ansökan om planbesked

Enligt lag får kommuner ta ut en avgift. Avgiften grundas på miljö- och byggnadsnämndens plantaxa, som är fastställd av kommunfullmäktige. Hur stor avgiften blir beror bland annat på områdets storlek och omfattning, till exempel om det ska vara många eller få bostäder i området.

Vad innebär en planändring

En planändringsansökan skiljer sig från ett planbesked eftersom det alltid berör en befintlig detaljplan som ska ändras för att möjliggöra en annan form för byggnation än vad den gällande detaljplanen tillåter. Det kan finnas gråzoner kring när man bör ansöka om ett planbesked eller en planändring. Är förutsättningarna för det man vill bygga komplexa och kan ha en större påverkan på sin omgivning är det ett planbesked som man bör ansöka, om även om det finns en befintlig detaljplan för området. Är det däremot ett mindre projekt där exempelvis gällande detaljplan behöver ändras för att möjliggör en ökning av exploateringsgraden eller tillåta funktioner som centrumverksamhet, kontor m.m. är det en planändring man ska ansöka om.

Ni är mer än välkomna att kontakta oss på planavdelningen för rådgivning gällande detaljplanering, så hjälper vi er med ansökningar och allmänna frågor kring detaljplanering som tolkning av detaljplaner. Ni når oss på telefonnumret 0477-441 00.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2019-02-28