Detaljplaner

Detaljplaner

Kommunen fattar beslut om hur mark och vatten skall användas och hur bebyggelsen skall se ut genom att upprätta detaljplaner. En detaljplan är juridiskt bindande tex vid ansökan om bygglov.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna.

När behövs en detaljplan?

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är kommunen som avgör när och var detaljplan ska göras.

Det finns olika orsaker som avgör om kommunen måste göra en detaljplan innan Miljö- och byggnadsnämnden kan ge bygglov. Det har att göra med både den typ av förändring som ska ske och hur det ser ut på platsen. Kravet att göra en detaljplan uppstår alltid då det behöver göras större förändringar och vid nya anspråk på att använda mark- och vattenområden för bebyggelse. De flesta detaljplaner bestämmer var och hur man får bygga inom tätorter.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09